Regulamin organizacji nauczania zdalnego w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Zalesiu

 

Załącznik do zarządzenia nr 10/2020

z dnia 26.10.2020.

 

Regulamin organizacji nauczania zdalnego w Zespole Szkół

im. św. Jana Kantego w Zalesiu / szkoła, przedszkole

Organizacja zajęć:

1.Edukacja zdalna w klasach IV-VIII odbywa się ze wszystkich przedmiotów obowiązującego tygodniowego planu lekcji oraz godzin rozpoczynania zajęć.

2. W klasach I-III plan zajęć oraz czas trwania może być modyfikowany przez nauczycieli.

3. Niektóre lekcje mogą być odwołane ze względu na nieobecności nauczycieli.

4. Wszystkie lekcje odbywają się online, na żywo na platformie MS Teams.

5. Czas trwania lekcji 30 - 40 minut. Skrócenie czasu trwania lekcji automatycznie wydłuży przerwy śródlekcyjne.

6. Udział uczniów w lekcjach jest obowiązkowy, co wynika z przepisów o realizacji obowiązku szkolnego.

7.Na każdej lekcji będzie sprawdzana obecność uczniów.

8.Uczniowie uczestniczą w lekcjach punktualnie i są do nich przygotowani ( sprawny mikrofon, kamera, głośniki komputera).

9. Brak kontaktu z uczniem w czasie zajęć jest traktowany  jako nieobecność.

10.Ocenianie uczniów oraz kontakt z Rodzicami będzie prowadzony na bieżąco przez e-dziennik.

11.Propozycje ćwiczeń dla dzieci przedszkolnych będą przesyłane na email rodzica.

Obowiązki ucznia:

1.W trakcie uczeń wykonuje polecenia nauczyciela.

2.Bierze aktywny udział w lekcji i przestrzega ustalonych zasad.

3. W czasie lekcji ( w miarę możliwości) przebywa sam w pomieszczeniu.

4. Na polecenia nauczyciela włącza głośnik, mikrofon i kamerę. Usterki techniczne zgłasza na początku lekcji nauczycielowi.

5. W czasie lekcji online podlega kontroli w zakresie wykonywania wyznaczonych zadań.

6. W czasie lekcji nie wypowiada się bez pozwolenia, nie umieszcza złośliwych komentarzy, kulturalnie wyraża swoje opinie.

7.Zachowanie na lekcjach online ma wpływ na ocenę z zachowania.

Zasady postępowania dla Rodziców:

1.Zachęcanie i motywowanie do systematycznej pracy.

2.Dbanie o bezpieczeństwo w sieci.

3.Zapewnienie ( w miarę możliwości) osobnego pomieszczenia do zajęć.

4.Kontrola ilości czasu spędzonego przed komputerem.

5.Wypożyczenie sprzętu komputerowego „szkolnego” w razie potrzeb.

Czynniki wpływające na ocenę z zachowania w czasie edukacji zdalnej:

Obowiązują wszystkie zasady określone w statucie szkoły, ponadto:

1. Na podwyższenie oceny ma wpływ:-aktywność na zajęciach,-włączanie kamery i mikrofonu na polecenie nauczyciela,-punktualność i systematyczność,-wysoka kultura osobista.

2.Na obniżenie oceny ma wpływ:-bierność ucznia pomimo obecności ( po wykluczeniu problemów technicznych),-nieterminowość odsyłania zadań,-opuszczanie pojedynczych lekcji,-zakłócenie toku lekcji,-brak kultury w kontaktach online,-niesamodzielność pracy.

Indywidualne konsultacje z nauczycielami online : według harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły, ponadto w każdym dniu w godz. 8.00 – 16.00  w razie potrzeb Rodziców.

 

Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.