Statut Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Zalesiu

 

STATUT

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół

im. św. Jana Kantego

W ZALESIU

 

ROZDZIAŁ I

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

 § 1.

Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy rozumieć Szkołę Podstawową w Zalesiu.
 2. Dyrektorze – należy rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu.
 3. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
 4. Organie prowadzącym – należy rozumieć Gminę Czarna.
 5. Poradni – należy rozumieć Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 6. GOPS-ie – należy rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej.
 7. Radzie Rodziców – należy rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej

w Zalesiu.

 1. Rodzicach – należy rozumieć także prawnych opiekunów.
 2. Ustawie – Ustawę Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku.

 

§ 2.

 1. Placówka nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Zalesiu.
 2. Siedzibą Szkoły jest budynek nr 123 w Zalesiu. Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.
 3. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Czarna.
 4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
 5. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

§ 3.

 1. Szkoła jest placówką publiczną, koedukacyjną, kształcącą w cyklu ośmioletnim.
 2. Szkoła może prowadzić klasy autorskie według programów opracowanych przez nauczycieli za zgodą organu prowadzącego.
 3. W ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.
 4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę i język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
 5. Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka nowożytnego, którego uczy się w szkole.
 6. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 7. Egzamin ósmoklasisty ustala dyrektor OKE. Za przebieg egzaminu odpowiada dyrektor szkoły.
 8. Wyniki egzaminu nie mają wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.
 9. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, duplikaty, świadectwa oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
 10. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych.
 11. Za zgodą organu prowadzącego, Dyrektor może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.
 12. Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 13. Szkoła jest jednostką budżetową, posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu gminy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.
 14. W obwodzie Szkoły znajdują się klasy gimnazjalne  oraz  przedszkole.
 15. Klasy gimnazjalne funkcjonują do 31 sierpnia 2019 r.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

Cele i zadania szkoły

§ 4.

 1. Nauczyciele Szkoły dostosowują sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają im poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomagają ich samodzielność uczenia się, inspirują je do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.
 2. Edukacja w Szkole, wspomagając rozwój dziecka jako osoby i  wprowadzając je w życie społeczne, ma na celu przede wszystkim:

1)    prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i  kształtowania   nawyków społecznego współżycia;

2)    rozwijać poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;

3)    rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowywać do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;

4)    rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze;

5)    umacniać wiarę dziecka we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów;

6)    rozwijać zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych;

7)    kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;

8)    rozwijać umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;

9)    wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;

10)   zapewniać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej, stwarzać możliwości do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań  prozdrowotnych;

11)   zapewniać opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;

12)   uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans;

13)   stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

14)   stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;

15)   stwarzać przyjazną atmosferę i pomagać dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej.

 1. Nauczyciele, mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, współdziałają na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw, szczególnie w kształceniu zintegrowanym.
 2. Edukację uczniów prowadzi się na bazie programów nauczania i  podręczników:

1)    nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego; przy wyborze podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych ma obowiązek uwzględnić potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów danej klasy;

2)    nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Szkoły program nauczania;

3)    Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, który uwzględnia całość podstawy programowej ustalonej dla danego etapu edukacyjnego;

4)    dopuszczone do użytku programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania; Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego;

5)    Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;

6)    Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 5.

 1. W zakresie pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, Szkoła zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności:

1)    znajdowali w Szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);

2)    rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

3)    mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie;

4)    stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;

5)    poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

6)    uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie;

7)    przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;

8)    kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

Sposoby wykonywania zadań

§ 6.

 1. Realizacja celów i zadań Szkoły następuje poprzez:

1)    integrację wiedzy nauczanej poprzez:

a)    kształcenie zintegrowane w klasach I – III

b)    zajęcia edukacyjne w klasach IV – VIII

2)    wprowadzenie w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,

3)    umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez:

a)    poznawanie historii kraju i regionu na lekcjach języka polskiego, historii, przyrody i godzinach z wychowawcą,

b)    włączenie w ceremoniał i kalendarz imprez szkolnych uroczystości związanych z obchodami świąt i rocznic historycznych,

c)    organizowanie wycieczek dydaktycznych,

d)    naukę religii lub etyki zgodnie z wolą rodziców;

4)    udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegającej na:

a)    rozpoznawaniu możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,

b)    wspieraniu uczniów zdolnych,

c)    podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

d)    prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów,

e)    wspieraniu rodziców w podejmowaniu działań wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

f)     dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nauczycieli programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,

g)    wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

h)    podejmowaniu działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

i)      organizowaniu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęć specjalistycznych, rozpoznawaniu i diagnozowaniu środowiska rodzinnego,

5)    upowszechnianie zasady promocji i ochrony zdrowia poprzez;

a)    uwzględnianie w realizowanych programach nauczania i wychowania edukacji prozdrowotnej i ekologicznej,

b)    organizowanie zajęć o tematyce związanej z ochroną zdrowia,

6)    otaczanie opieką uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły        poprzez:                  

a)    współpracę z rodzicami i higienistką szkolną,

b)    organizację nauczania dla niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7)    umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez:

a)    organizowanie kół zainteresowań,

b)    kształcenie umiejętności pracy z literaturą popularnonaukową,

c)     konkursy, quizy, gry dydaktyczne, zawody,

8)    kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów,

9)    przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów,

10)   przygotowanie uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania informacji,

11)   wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów,

12)   kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,

13)   podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji,

14)   współpracę z rodzicami,

15)   pracę pedagoga, wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni, współpracę z ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami i organizacjami.

 

                                                            § 7.

 1. W Szkole obowiązują następujące zasady nauki religii:

1)    Szkoła organizuje naukę religii na podstawie odrębnych przepisów;

2)    rodzice składają pisemną deklarację udziału dziecka w zajęciach religii w momencie podjęcia przez nie nauki w Szkole; dla uczniów  nieuczęszczających na naukę religii organizuje się naukę etyki zgodnie z odrębnymi przepisami;

3)    deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnych latach nauki, może natomiast zostać zmieniona;

4)    w przypadku rezygnacji z zajęć religii rodzice robią to w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do Dyrektora Szkoły;

5)    uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie;

6)    nauka religii lub etyki odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;

7)    nauczanie religii/etyki odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej  do wiadomości;

8)    te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii/etyki;

9)    szkoła zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do szkoły wydanego przez:

a)    w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa diecezjalnego,

b)    w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – właściwe władze zwierzchnie tych kościołów/związków wyznaniowych,

10) uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, o ile religia / związek, do którego należą nakłada taki obowiązek,

11) opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji sprawują katecheci lub inni pracownicy pedagogiczni wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły;

§ 8.

 1. W Szkole jest realizowany Program wychowawczo-profilaktyczny.
 2. W oparciu o Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły konstruowane są plany działań wychowawczych w poszczególnych klasach.
 3. Każdego roku w Szkole opracowuje się roczny plan pracy szkoły zawierający:

1)    wybrane zagadnienia związane z rozwijaniem zainteresowań uczniów,

2)    uroczystości i imprezy środowiskowe, planowane konkursy,

3)    wybrane zagadnienia z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki,

4)    organizację roku szkolnego,

5)    wybrane działania administracyjno-gospodarcze na dany rok szkolny.

 

Realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia

§ 9.

 1. Szkoła realizuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez:

1)    prowadzenie edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki,

2)    krzewienie trzeźwości i abstynencji,

3)    zapewnienie posiłków w szkole dla uczniów,

4)    kształtowanie u uczniów postaw: odpowiedzialności za swoje zdrowie, umiejętności komunikowania się z innymi, rozwiązywania własnych problemów oraz radzenia sobie z konfliktami, stresem,

5)    stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym integrację z rówieśnikami i aktywne włączanie się w życie Szkoły.

 1. Do realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia włączana jest pielęgniarka  szkolna.

 

Realizacja zadań związanych z rozwijaniem zainteresowań uczniów

§ 10.

 1. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:

1)    swobodne korzystanie ze zbiorów biblioteki oraz korzystanie z porad i wskazówek nauczyciela-bibliotekarza szkolnego,

2)    udział w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych organizowanych przez Szkołę i pozaszkolnych,

3)    czynne uczestniczenie w wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez Szkołę,

4)    korzystanie pod opieką nauczyciela z sal, pracowni i sprzętu szkolnego,

5)    indywidualną pracę nauczyciela z uczniem na zajęciach lekcyjnych i konsultacjach indywidualnych.


Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów

§ 11.

 1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, a w szczególności poprzez:

1)    sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

2)    sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek, imprez, zawodówsportowych:                                                                                                                                                     

a)    przydzielenie 1 opiekuna na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wychodzi poza teren i nie korzysta z pojazdów,

b)    przydzielenie 1 opiekuna na 15 uczniów w czasie wycieczki poza miejscowość,

c)    przydzielenie 1 opiekuna na 10 uczniów w czasie turystyki kwalifikowanej,

3)    zapewnienie przez nauczycieli opieki nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych (dyżury nauczycielskie),

4)    omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i apelach,

5)    szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

6)    dostosowanie stolików szkolnych, krzeseł i innego rodzaju sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,

7)    omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenia komunikacyjnego oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową,

8)    utrzymywanie kuchni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności oraz czystości,

9)    uwzględnienie (w miarę możliwości) w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,

10)   różnorodność zajęć w każdym dniu,

11)   podejmowanie działań zabezpieczających uczniów przed dostępem w Internecie do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez zainstalowanie aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 

§ 12.

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez dyżury nauczycieli.
 2. Dyżur wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela i obowiązuje nauczycieli pedagogicznych Szkoły.
 1. Celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa.
 2. Za nieobecnego pracownika dyżur pełni nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.
 3. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
 4. Dyżury przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciele zaczynają o godz. 7.30, a kończą po zakończeniu nauki i opuszczeniu szkoły przez uczniów.
 5.  Za dzieci pozostające w świetlicy odpowiada wychowawca świetlicy.
 6.  Szczegółowe zasady dotyczące dyżurów nauczycieli określa Regulamin dyżurów nauczycieli.

 

 

Formy opieki i pomocy uczniom

§ 13.

 1. Opiekę nad oddziałem klasowym dyrektor powierza nauczycielowi – wychowawcy klasowemu:

1)    dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały etap nauczania;

2)    odstępstwa od tej zasady mogą wynikać tylko z przyczyn obiektywnych;

3)    na uzasadniony wniosek rodziców złożony do Dyrektora, Dyrektor może powierzyć obowiązki kierowania klasą innemu nauczycielowi.

                                                  § 14.

 1. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

1)    realizację celów i zadań wychowawczych przez wychowawcę klasowego,

2)    realizację celów i zadań pedagoga szkolnego,

3)    realizację zadań dyrektora i nauczycieli w tym zakresie,

4)    umożliwienie uczniom udziału w różnych formach zajęć dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez Szkołę.

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, zwłaszcza nad rozpoczynającymi naukę w szkole. Zwraca baczną uwagę na adaptację każdego z nich, pamiętając o indywidualnej osobowości dziecka.
 2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, których stan zdrowia eliminuje uczestniczenie w zajęciach szkolnych, poprzez prowadzenie nauczania indywidualnego.

 

§ 15.

 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę i organizuje pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są pomoc i wsparcie poprzez:

1)    pomoc pedagogiczną,

2)    zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej,

3)    indywidualną pracę z uczniami na zajęciach i lekcjach,

4)    proponowanie rodzicom przeprowadzenia badań w Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej,

5)    indywidualne kontakty wychowawcy z rodzicami,

6)    kwalifikowanie uczniów do nieodpłatnego korzystania z posiłków w stołówce szkolnej.

 1. W celu właściwej realizacji powyższych zadań Szkoła współpracuje z Poradnią oraz GOPS-em, a także z innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci.

 

Innowacje i eksperymenty

§ 16.

 1. Każdy nauczyciel ma prawo podjąć działania innowacyjne i eksperymentalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Szkoła może prowadzić innowacje dotyczące nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych mające na celu poszerzenie bądź modyfikację zakresu realizowanych w Szkole celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki oraz poprawę skuteczności działania Szkoły.
 3. Innowacja obejmuje nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, całą Szkołę lub jej oddział.
 4. Innowacja jest możliwa po zapewnieniu przez Szkołę warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji działań innowacyjnych.
 5. Innowacja wymagająca dodatkowych środków może być finansowana ze środków budżetowych (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Szkołę) i pozabudżetowych (po uzyskaniu środków finansowych).
 1. Udział poszczególnych nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
  1. Innowacje nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki.
  2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w Szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą w niej uczestniczyć oraz zgody autora innowacji.
  3. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Pedagogicznej i zgodą autora lub autorów innowacji Dyrektor Szkoły przekazuje Kuratorowi Oświaty i organowi prowadzącemu Szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.

Współdziałanie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

§ 17.

 1. Szkoła aktywnie współdziała z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną poprzez:

1)    informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach korzystania z pomocy poradni;

2)    korzystanie z konsultacji, doradztwa w zakresie wykorzystania opinii, orzeczeń;

3)    prowadzenie przez poradnię szkoleń dla nauczycieli i rodziców na terenie Szkoły.

 1. Zadania koordynujące powyższą współpracę realizuje pedagog szkolny. 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

§ 18.

 

 1. Organami Szkoły są:

1)    Dyrektor Szkoły,

2)    Rada Pedagogiczna,

3)    Rada Rodziców,

4)    Samorząd Uczniowski.

 

Dyrektor

§ 19.

 1. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:

1)    Kierowanie Szkołą:

a)    kierowanie bieżącą działalnością szkoły,

b)    współdziałanie z Samorządem Uczniowskim,

c)    współdziałanie z Radą Rodziców i zapewnienie jej wpływu na działalność Szkoły,

d)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

e)    realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji oraz wstrzymywanie uchwał niezgodnych z prawem,

f)     dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły oraz ich prawidłowe i racjonalne wykorzystanie,

g)    stwarzanie warunków do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń oraz innych organizacji i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,

h)    podejmowanie decyzji o tymczasowym zawieszeniu zajęć dydaktycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2)    Organizowanie procesu dydaktyczno- wychowawczego:

a)    opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych Szkoły,

b)    podejmowanie decyzji w sprawie obowiązku szkolnego,

c)    kontrolowanie wykonywania obowiązku szkolnego,

d)    kontrolowanie obowiązków rodziców w zakresie dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły i zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne,

e)    współdziałanie z rodzicami w zakresie zapewniania dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć,

f)     organizacja, monitorowanie i kontrola przebiegu egzaminu po klasie ósmej,

g)    kontroluje przestrzeganie zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

h)    współpraca z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

3)    Prowadzenie polityki kadrowej:

a)    opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Szkoły,

b)    dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz ich zatrudnianie i zwalnianie,

4) Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej.

      5)  Sprawowanie opieki nad uczniami:

a)    sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego  ich rozwoju,

b)    zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki.

 6) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego:

a)    pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

b)    organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej,

c)    przedstawianie Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły,

d)    do dnia 31 sierpnia każdego roku Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 7) Monitorowanie przebiegu awansu zawodowego nauczycieli:

a)    przydzielenie opiekunów stażu,

b)    zatwierdzenie planów rozwoju zawodowego,

c)    zbieranie informacji o realizacji przez nauczycieli zadań wynikających z ich planów rozwoju zawodowego oraz o efektach prowadzonych przez nauczycieli zajęć,

d)    ocenianie dorobku zawodowego w okresie stażu,

e)    powołanie komisji na stopień nauczyciela kontraktowego,

f)     nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,

g)    udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na poszczególne stopnie awansu zawodowego,

h)    prowadzenie rejestru aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

     8) Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

9) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole  nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor Szkoły ma prawo do:

1)    wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły;

2)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

3)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły zgodnie z Kodeksem pracy;

4)    oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;

5)    reprezentowania Szkoły na zewnątrz;

6)    inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania zgodnie

z odrębnymi przepisami;

7)    składania wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego oraz na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;

8)    wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie Szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

9)    zezwalania na indywidualny program lub tok nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;

10)   występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,

11)   wstrzymania wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

 1. Dyrektor Szkoły odpowiada za:

1)    poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania;

2)    zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu;

3)    bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez Szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych;

4)    celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Szkoły;

5)    prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami;

6)    bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania;

7)    prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania;

8)    ustalenie zestawu podręczników obowiązujących w danej klasie przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych w porozumieniu z nauczycielami i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

9)    za wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim bądź w razie potrzeby w innych miejscach. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami Dyrektora Szkoły oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.
 2. W razie swojej nieobecności Dyrektor wyznacza nauczyciela, który zastępuje go w pełnieniu obowiązków służbowych.

 

Rada Pedagogiczna

§ 20.

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 4. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności.
 5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 6. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ½ członków Rady, którzy są zobowiązani do nieujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń Rady. Uchwały mają charakter aktu prawnego. Fakt ich podjęcia oraz potwierdzenie spełnienia wymogów dla ich ważności (quorum, wynik głosowania) odnotowane są w protokole z posiedzenia Rady.
 7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)    uchwalanie Statutu Szkoły,

2)    zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

3)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu przez radę rodziców,

5)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6)    podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły,

7)    nowelizacja Statutu do przepisów prawa oświatowego,

8)    ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego  w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)    zestaw programów szkolnych przed dopuszczeniem ich do użytku przez Dyrektora,

2)    organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

3)    projekt planu finansowania Szkoły,

4)    wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

5)    propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6)    powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący,

7)    przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi,

8)    ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

10. Rada Pedagogiczna deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora.

11. W przypadku określonym w ust.9 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

12.W związku z niepowołaniem Rady Szkoły jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.

 

Samorząd Uczniowski

§ 21.

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 2. Władzami samorządu są:

1)    na szczeblu klas – samorządy klasowe,

2)    na szczeblu zespołu – samorząd szkolny.

 1. Samorząd Uczniowski jest wybierany w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,  działa zgodnie z opracowanym i przyjętym regulaminem. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 2. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)    prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)    prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;

6)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 1. Do zadań Samorządu należy:

1)    rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;

2)    kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;

3)    organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;

4)    przedstawianie władzom Szkoły opinii i potrzeb uczniów oraz dbanie o interesy ogółu społeczności uczniowskiej;

5)    współdziałanie z władzami Szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych;

6)    dbanie o mienie szkolne;

7)    organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce;

8)    rozstrzyganie sporów między uczniami (sąd koleżeński), zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna Samorządu Dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej;

9)    dbanie o dobre imię i honor Szkoły.

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

7. W szkole po uzyskaniu zgody dyrektora i rady rodziców mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności  organizacja harcerska, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i  wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńcze i  innowacyjnej szkoły,  z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

8. Przed dokonaniem oceny pracy nauczyciela Dyrektor Szkoły może zasięgnąć pisemnej opinii Samorządu Uczniowskiego zgodnie z trybem ustalonym w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

 

Rada Rodziców

§ 22.

 1. W Szkole działa Rada Rodziców wybierana  na pierwszym wrześniowym spotkaniu,  w każdym roku w tajnych wyborach spośród rad oddziałowych.
 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców, wychowanków i uczniów Szkoły.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału.
 4. Kadencja Rady Rodziców może trwać 3 lata.
 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

6. Jeżeli Rada rodziców w terminie do 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo – profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w  uzgodnieniu z   organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program  ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

7. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

8. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

9. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

10. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

Zasady współdziałania organów Szkoły oraz rozwiązywania konfliktów

§ 23.

 1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
 1. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
 2. Wnioski i opinie są rozpatrywane podczas najbliższych posiedzeń Rady Pedagogicznej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji, w terminie 7 dni.
 3. Każdy organ może swobodnie działać i podejmować decyzje w granicach kompetencji określonych w wewnętrznych regulaminach i Ustawie.
 4. Organy Szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany te przekazują do wiadomości Dyrektora.
 5. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje zebranie przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
 6. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w Szkole.
 7. Przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian w regulaminach ich działalności.
 1. W przypadku sporów, jakie mają miejsce wewnątrz poszczególnych organów i pomiędzy nimi, jako podstawową zasadę przyjmuje się, że spory te rozpatrywane są wewnątrz Szkoły.

10. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do prowadzenia negocjacji między stronami sporu. W negocjacjach tych mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

11. W razie niemożności rozwiązania konfliktu przez Dyrektora lub konfliktu z Dyrektorem strony wnoszą sprawę do zewnętrznego negocjatora (w zależności od rodzaju sprawy organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny), który pomaga rozstrzygnąć spór.

 

Zasady dotyczące współdziałania Dyrektora Szkoły

z pozostałymi organami

§ 24.

 1. Dyrektor Szkoły współdziała ze wszystkimi organami szkoły w zakresie podnoszenia jakości działania, lepszej organizacji pracy w Szkole, wprowadzania nowych form pracy Szkoły.
 2. Dyrektor Szkoły uczestniczy (na zaproszenie) w posiedzeniach zarządów organów szkoły, służy pomocą oraz informuje o bieżącej działalności Szkoły.
 3. Dyrektor Szkoły zapewnia podstawowe warunki lokalowe do funkcjonowania organów Szkoły.
 4. Współdziałanie Dyrektora Szkoły z Radą Pedagogiczną polega na:

1)    wspólnej realizacji bieżących zadań statutowych Szkoły,

2)    wspólnej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z planem pracy Szkoły,

3)    realizacji uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną w ramach jej kompetencji stanowiących,

4)    opiniowaniu przez Radę Pedagogiczną przydziału czynności i tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,

5)    przygotowywaniu przepisów prawa wewnętrznego.

 1. Współdziałanie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców polega na:

1)    współpracy w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego,

2)    współpracy w tworzeniu odpowiednich warunków do pracy Szkoły, bogacenie bazy Szkoły, troska o stan techniczny,

3)    zasięganiu przez Dyrektora Szkoły opinii w sprawie np. oceny dorobku zawodowego nauczycieli,

4)    współpracy w organizacji ogólnoszkolnych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,

5)    współpracy w rozwiązywaniu problemów patologii, agresji i niedostosowania społecznego uczniów.

 

ROZDZIAŁ IV.

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 25.

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

2. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu września, a kończą w najbliższy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień  września wypada w piątek albo w sobotę, zajęcia rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 1 września.

3. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia lub od 22 grudnia do 31 grudnia jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek.

4. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego. Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza minister oświaty i wychowania nie później niż do końca czerwca każdego roku.   

5.Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach.

6.Ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i kończą z dniem 31 sierpnia.

7.Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i  samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może, w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni  wolne od zajęć dydaktyczno -  wychowawczych  w wymiarze do 8 dni.

 8.Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone w dni,  w których odbywa się egzamin ośmioklasisty, w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.

9.W szczególnych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może ustalić inne dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

10.Dyrektor szkoły w terminie do 30 września informuje nauczycieli, uczniów i ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

11.W dniach  o których mowa w § 25 ust. 7 szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych i poinformować o tym rodziców.

 

§ 26.

 1. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

1)    arkusze organizacji,

2)    plany nauczania,

3)    tygodniowy rozkład zajęć.

 

§ 27.

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:

a)    obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

b)    dodatkowe zajęcia edukacyjne,

c)    zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

d)    zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno -  pedagogicznej,

e)    zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności,

f)     zajęcia z doradztwa zawodowego.

2.Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26 w klasach IV- VIII, a w klasach I – III 25 uczniów.

2. O liczbie dzieci w klasie w danym roczniku pozwalającej na utworzenie nowego oddziału decyduje organ prowadzący szkołę z uwzględnieniem warunków demograficznych.

3.Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone systemem klasowo-lekcyjnym, możliwa jest praca w innych formach, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie  krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć.

6. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny tygodniowy czas tych zajęć.

7.Dyrektor dokonuje podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych

   warunków nauki i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. W

   klasach IV – VIII podział na grupy jest obowiązkowy:

a)    na zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej,

b)    na zajęciach z języków nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów zajęcia mogą być prowadzone z podziałem na grupy ze względu na stopień zaawansowania,

c)    na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej  liczącej nie więcej niż 26 uczniów. Zajęcia te mogą być prowadzone łącznie bez podziału lub  oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

8. W szkole ze względu na trudne warunki demograficzne dopuszcza się

    organizację nauczania w klasach łączonych. Jeżeli jest organizowane

    nauczanie w klasach łączonych to:

a)    obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

b)    w klasie II i III co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

c)    w klasach IV – VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem muzyki, plastyki i wychowania fizycznego,  prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

d)    obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami.

9. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć    

    dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć.

10. Zajęcia szkolne mogą odbywać się też poza systemem klasowo-lekcyjnym

      w formie np.:

1)    wycieczek,

2)    zielonych szkół.

§ 28.

 1. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, zespoły wyrównawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia prowadzone m.in. w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych lub międzyszkolnych.
 2. Czas trwania wymienionych zajęć określają odrębne przepisy.
 3. Liczebność grup na poszczególnych zajęciach określają odrębne przepisy.
 4. Udział ucznia w zajęciach nadobowiązkowych jest dobrowolny i odbywa się za zgodą rodziców.

 

§ 29.

 1. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe, którego celem jest:

1)    dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców,

2)    poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,

3)    świadome i trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe,

4)    świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej.

 

https://szybkiplik.pl/download/857292e0ce42d0d92643c0e2bdf95460.htmlCały Statut

Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.