Koncepcja pracy szkoly

 

 

KONCEPCJA  PRACY

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ŚW. JANA KANTEGO

W ZALESIU

I.  Charakterystyka  szkoły

 

1. Dane ogólne szkoły

      Zespół Szkół w Zalesiu został  utworzony Uchwałą Rady Gminy Nr V/52/2003 z dnia 15 kwietnia 2003r. Decyzją organu prowadzącego połączono wówczas szkołę podstawową i publiczne gimnazjum tworząc zespół szkół.

20 października 2004 roku w  roku szkolnym 2004/2005 Zespołowi Szkół w Zalesiu nadano imię „ św. Jana Kantego”.

     W kwietniu 2011 roku Rada Gminy Czarna Uchwałą nr VI/62/2011 podjęła decyzję o włączeniu Publicznego Przedszkola  w Zalesiu do Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Zalesiu. Obecnie zespół składa się z:

 • publicznego przedszkola, tj.: dwóch grup wiekowych 5-6 latków oraz 3-4 latków. Przedszkole czynne jest przez 9 godzin dziennie,
 • szkoły podstawowej, tj.: sześć  oddziałów ( część zajęć jest łączonych),
 • publicznego gimnazjum, tj.: trzy oddziały ( pojedyncze).

 

2. Historia i tradycja

Początek oświaty na terenie wsi Zalesie datuje się w roku szkolnym 1904/1905, zapisani wówczas byli uczniowie z roku 1893. Więcej szczegółów na temat rozwoju szkolnictwa i jego historii na naszym terenie możemy znaleźć w książce „100-lecie szkolnictwa w Zalesiu, którą opracowała Danuta Gołojuch nauczycielka historii w naszej szkole i została wydana na okoliczność uroczystych obchodów 100-lecia zorganizowanych 20 października 2004 roku w Dniu Nadania Imienia Zespołowi Szkół w Zalesiu.

   Tradycją Naszej Szkoły  jest czynne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności poprzez stałą  współpracę  z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na naszym terenie oraz cykliczna organizacja bądź współorganizacja uroczystości środowiskowych tj.:

 • Dzień Seniora
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Piknik Rodzinny
 • Dzień Garncarstwa
 • Konkursy pożarnicze; wiedzy i plastyczne
 • Dzień Chorego
 • Dzień Patrona Szkoły

3. Lokalizacja

   Nasza szkoła jest szkołą wiejską, do której uczęszczają  dzieci w większości tylko z Zalesia. Wioski tworzące nasz obwód szkolny wraz z pozostałymi: Czarna, Wola Mała, Dąbrówki, Medynia Głogowska, Krzemienica i Zalesie tworzą Gminę Czarna.

   Szkoła jest usytuowana w środkowej części Zalesia, przy drodze powiatowej i wojewódzkiej Łańcut- Sokołów Młp., Medynia Głogowska – Rakszawa. Główna zabudowa Zalesia jest rozlokowana wzdłuż drogi. Od zachodu graniczy z Medynią Głogowską, od wschodu z Węgliskami, od południa z Czarną, a północy z Trzebosią.

   Miejscowość tworząca nasz obwód szkolny są niewielka. Liczy 723 mieszkańców

 ( stan na rok2012.) i są przeważnie ludźmi  średniozamożnymi. Nie brak również rodzin ubogich, w których dorośli są bezrobotni.

   W przeszłości wieś była znana z prężnie działających warsztatów garncarskich. Obecnie działa jedynie na tym terenie „Zagroda garncarska”- Medynia Głogowska, kultywująca tradycje garncarskie.


4. Kadra szkoły

Obecnie w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Zalesiu pracuje 20 nauczycieli oraz 8 - 10 pracowników administracji i obsługi, co obrazuje poniższa tabela:

 

5. Baza szkoły

Budynek  zespołu szkół , to 920,90 m2 powierzchni użytkowej , na którą składają się:

 • 2 sale przedszkolne z pomieszczeniami pomocniczymi oraz szatnia
 • 7 sal lekcyjnych / w tym cztery z dostępem do Internetu, wyposażona w sprzęt komputerowy/
 • 1 pracownia informatyczna
 • sala gimnastyczna
 • siłownia szkolna
 • gabinet medycyny szkolnej
 • stołówka
 • kuchnia

oraz zaplecze sanitarno-higieniczne na każdym piętrze budynku

Obecny stan bazy szkolnej jest wykorzystywany w całości, brak jest pomieszczenia odrębnego na świetlicę szkolną i bibliotekę. Zajęcia świetlicowe są prowadzone w sali  edukacji wczesnoszkolnej.

   Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne jest wystarczające chociaż znacznym utrudnieniem w pracy dydaktycznej jest brak pracowni specjalistycznych odpowiednio wyposażonych w pomoce.

Wyżej wymienione braki wynikają między innymi z faktu, że do 2003r. w naszej szkole mieściły się oddziały zamiejscowe Publicznego Gimnazjum w Medyni Głogowskiej, a nakłady finansowe  na tworzenie gimnazjów zostały przekazane do gimnazjów macierzystych. Po włączeniu oddziałów zamiejscowych i powołaniu zespołów szkół placówka nie otrzymała na ten cel  wyższych środków finansowych.

 

6. Uczniowie

   Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci mieszkające na terenie Gminy Czarna. Mogą korzystać z naszych usług przez 9 godzin dziennie, w tym 5 godzin bezpłatny pobyt umożliwiający realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku. Obecnie w przedszkolu działa dwie grupy, tj. : I gr – dzieci 5 i 6 letnie  / 1 września 2011r. – 5 latki objęte rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego/ 5 godzin dziennie i II gr-dzieci 3 i 4 letnie – możliwy pobyt do 9 godzin dziennie.

   Szkoła podstawowa liczy 6 oddziałów, o średniej liczebności 9 uczniów w klasie. Dwóch uczniów posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego: objętych jest dodatkową pracą na zajęciach rewalidacyjnych.

Publiczne gimnazjum  tworzą absolwenci szkoły podstawowej, tj. 3 oddziały,
o średniej liczebności 9 uczniów w klasie, w tym 1 uczeń z orzeczeniem do kształcenia specjalnego dla którego zostały zorganizowane zajęcia rewalidacyjne.

    Wyniki pracy naszych szkół są zróżnicowane w poszczególnych latach. Średni wynik sprawdzianu to 5 stanin, dwukrotnie zdarzały się wyniki na poziomie. W gimnazjum średni wynik egzaminu część humanistyczna od roku 2005 to 6 stanin,
a z części matematyczno-przyrodnicza to  5 stanin. Zróżnicowanie wyników wynika

z wielu czynników, które na bieżąco są analizowane i w miarę możliwości minimalizowane. Niepokojącym jest fakt, że obecnie w klasach brak jest uczniów „dobrych”, czyli tzw. środka pod względem umiejętności i wiadomości. Jest niewielka grupa osiągających wyniki wysokie i liczna grupa z wynikami niskimi i bardzo niskimi. Widocznie spada motywacja uczniów do nauki oraz brak zainteresowania ze strony rodziców osiąganymi wynikami przez dziecko bez względu na jego potencjał intelektualny.

   Nasi absolwenci  z powodzeniem kończą licea rzeszowskie, kontynuują naukę na renomowanych uczelniach: politechnika, UR, AGH, są też tacy, którzy nie kończą nawet szkół zawodowych.

 II.   Otoczenie szkoły

1.Otoczenie demograficzn

  Analizując sytuację demograficzna od roku 1997 łatwo zauważyć tendencję spadkową. Przy sześciu oddziałach szkoły podstawowej oraz trzech klasach gimnazjum liczba uczniów we wrześniu 2004/2005 wynosiła 118 uczniów, tj. średnio w oddziale uczyło się 14 uczniów. Obecnie średnio w oddziale  uczy się 9 uczniów, tj. 5 osób mniej. W kolejnych latach średnia liczebność klas powinna  kształtować się na obecnym poziomie.

 

2. Otoczenie ekonomiczne

    Sytuacja ekonomiczna rodzin naszych uczniów jest przeciętna, a w wielu przypadkach zła. Najczęściej  zarobkowo pracuje tylko jeden z rodziców, a w wielu rodzinach jest to praca sezonowa. Taki stan utrudnia realizację dodatkowych form pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły tj. wyjazdy do kina, teatru, wycieczki, zimowiska, czy zielone szkoły.

    Wielu uczniów jest objętych wsparciem materialnym w formie zasiłku szkolnego, wyprawki szkolnej oraz bezpłatnego dożywiania, z którego korzysta 33 uczniów szkół i przedszkola.

     Sytuacja materialna rodziców nie wpływa korzystnie na motywację uczniów do nauki, która umożliwiłyby im w przyszłości łatwiejszy start na rynku pracy.

 

3. Otoczenie naturalne szkoły

    Nasza placówka jest szkołą wiejską położoną w pobliżu lasu, przez który biegnie ścieżka rowerowa, a w przyszłości trasa rowerowa / bobrowiska, szlak garncarski/.

W  pobliżu zlokalizowane są  kopalnie piasku, po eksploatacji których założono piękne rybne stawy umożliwiające wędkowanie. Bliskie sąsiedztwo pięknych lasów, umożliwia  mieszkańcom czynne spędzanie wolnego czasu, o czym możemy się przekonać jadąc wieczorem przez nasze miejscowości: spacery, wiele osób na rowerach,  nordic walking- taka rekreacja widoczna jest dopiero od niedawana, a liczba osób czynnie  wypoczywających wzrasta.

 

4.Otoczenie kulturowe

  Społeczność Zalesia nie wykazuje aspiracji w kierunku „ wybicia się”  i osiągnięcia sukcesu w jakiejś dziedzinie. Osoby, które osiągnęły sukces dzięki swojej wytrwałości mogą zmienić obecną sytuację. Są jednak rodziny, w których wartością jest: wysoka kultura osobista, systematyczna i wytrwała praca, otwartość na potrzeby innych, wysoka motywacja na efekty kształcenia. Z uczniami z tych rodzin można zrobić wiele i bardzo dobrze przygotować ich do edukacji na kolejnych etapach. Uczniowie ci kończą uczelnie i kierunki studiów na bardzo wysokim poziomie.   Szkoła prowadzi cykliczną pedagogizację rodziców w tym kierunku jednak jej efekty są mało widoczne, może wymaga to więcej czasu i działań nie tylko szkoły ale włączenia się również innych instytucji oraz mediów w kierunku kreowania wartości pozytywnych w młodym pokoleniu.

 III.  Cele

Cele i zadania szkoły są integralną częścią Programu Wychowawczego

i Programu Profilaktyki. Obejmują  rozwój uczniów w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

 

1.Cele ogóle

a) Wszechstronny rozwój osobowości wychowanków z uwzględnieniem

    zainteresowań  i możliwości psycho-fizycznych.

b) Wysoka kultura osobista wychowanków.

c) Aktywność uczniów w zakresie samorozwoju w różnych sferach życia społecznego.

 

2. Cele etapowe- najbliższe 3 lata

a) Wzrost motywacji uczniów do osiągania lepszych efektów dydaktyczno-

     wychowawczych.

b) Uczniowie prezentują wysoką kulturę osobistą.

c) Sukcesy uczniów są promowane w środowisku szkolnym i lokalnym, co wpływa 

    mobilizująco na pozostałych.

 IV. MODEL WYCHOWANKA

            Zgodnie z naszymi zamierzeniami charakteryzujemy absolwenta naszej szkoły następująco:

Uczeń:

1. W dziedzinie wiedzy, umiejętności i rozwoju intelektualnego:

 • korzysta z różnych źródeł wiedzy,
 • sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami,
 • poszerza swoje wiadomości na temat zjawisk i zależności występujących  w świecie oraz z interesujących go dziedzin,
 • potrafi szukać, oceniać i wykorzystywać informacje,
 • dokonuje selekcji i syntezy wiedzy w panującym szumie informacyjnym,

2. W dziedzinie emocjonalnej i kontaktów społecznych:

 • umie wyrazić własne myśli i przeżycia,
 • jest asertywny,
 • stosuje właściwe zasady komunikowania się,
 • potrafi właściwie rozwiązywać problemy w klasie i poza nią, ma umiejętności negocjacyjne,
 • jest tolerancyjny: szanuje poglądy innych i rozumie różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji oraz odmienności kulturowej innych ludzi,
 • jest odpowiedzialny za swoje słowa i czyny,
 • potrafi przyznać się do błędu. Wykazuje poczucie współodpowiedzialności za efekty pracy grupy – dotrzymuje obietnic, zobowiązań i terminów,
 • ma poczucie własnej wartości ,
 • potrafi reprezentować swoje poglądy i bronić ich,
 • ze spokojem przyjmuje porażki i sukcesy i wykorzystuje je jako element motywacyjny do dalszej pracy nad własną osobowością,

3. W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny oraz rozwoju fizycznego:

 • planuje swoją pracę i wypoczynek,
 • posiada ugruntowane nawyki higieniczne, umie zaplanować pracę i aktywny wypoczynek,
 • potrafi przeciwdziałać stresowi,
 • jest aktywny fizycznie,
 • zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku,
 • nie stosuje używek zagrażających zdrowiu,
 • nie używa narkotyków, nie pije i nie pali,
 • dba o swoje zdrowie i o zdrowie innych,

4. W życiu społecznym:

 • łatwo nawiązuje kontakty i ma swoich przyjaciół,
 • ma hobby i zainteresowania, które pomagają mu w wyborze szkoły i zawodu,
 • potrafi odróżnić prawdę od kłamstwa,
 • wdraża w życie właściwy system wartości i norm moralnych,
 • zna podstawowe przepisy prawa, przestrzega ich,
 • jest krytyczny i rozważny,
 • odpowiednio reaguje na niewłaściwe zachowania,
 • szanuje mienie społeczne,
 • niesie pomoc ludziom potrzebującym,
 • wypełnia właściwie swoje funkcje w rodzinie, szkole i środowisku,
 • współpracuje z dorosłymi na wielu płaszczyznach życia społecznego,
 • przestrzega zasad, reguł i norm współdziałania w grupie.

 

3.Uczeń kończący szkołę:

 • wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,
 • potrafi korzystać z najnowszych  technik multimedialnych,
 • potrafi sprawnie porozumiewać się, co najmniej w jednym języku obcym,
 • zna historię, kulturę oraz tradycję swojego regionu i narodu.

 

4. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w Szkole Podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

   Wykazuje:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania nowych rzeczy,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • samodzielność,
 • odporność na stres( sytuacje problemowe, konflikty z kolegami),
 • radość z własnych osiągnięć, odczuwa satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.

Posiada:

 • zdolność do obdarzania nauczycieli i innych dorosłych uwagą i porozumiewania się sposób zrozumiały dla innych,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • posiada wiedzę o świecie,

Rozumie, zna:

 • prawa dziecka, respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy , higieny i dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska,

Nie obawia się:

 • występować publicznie,
 • reprezentować  grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć.

 V.  Plan działań szkoły

1.Baza szkoły

a.   zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły na planowany okres:

 • wymiana posadzek w salach lekcyjnych
 • wzbogacenie bazy pomocy dydaktycznych –tablice interaktywne, ekrany dotykowe
 • korzystanie z funduszy unijnych na rzecz rozwoju szkoły- indywidualizacja procesu nauczania

b. kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • lepszy wizerunek pomieszczeń,
 • zajęcia są bardziej atrakcyjne dla ucznia,
 • uczniowie są zainteresowani lekcją , spada „nuda” i niechęć uczniów do uczenia się
 • dysponowanie bogatym zapleczem dydaktycznym  do nauki przez zabawę
 • uczniowie chętnie uczestniczą w różnych formach zajęć wzbogacając swoją wiedzę i umiejętności
 • uczniowie szanują wspólną własność – pomoce, meble, pracę obsługi szkoły

c. zadania do realizacji

Lp.

Rodzaj zadnia

Formy realizacji

Niezbędne środki

Realizatorzy

Uwagi

1.

Wykonanie bieżących remontów

-wymiana posadzek w salach lekcyjnych

 

wg kosztorysu

dyrektor we współpracy

z organem prowadzącym

 

2.

Wzbogacenie bazy szkoły

w pomoce dydaktyczne

-złożenie wniosku do

programu „Mały Mistrz”

 

 - zakup rzutnika i laptopa do pracowni nr 4                

fundusze unijne bez wkładu własnego

 

ok. 4000 zł

dyrektor

 nauczyciel uczący wych. fiz. w klasie I    

dyrektor

 

 

 

2. Organizacja pracy szkoły/ organizacja i zarządzanie szkołą

a.   zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły w planowanym

     okresie; zmiany w zakresie zasad zarządzania szkołą czy placówką:

 • utworzenie pracowni przedmiotowych
 • współpraca z instytucjami  lokalnymi podczas realizowania wspólnych inicjatyw
 • motywowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły oraz środowiska lokalnego
 • diagnozowanie potrzeb rodziców wobec szkoły

b. kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • wzrost efektywności kształcenia, lepsza organizacja zajęć
 • rodzice są inicjatorami wielu przedsięwzięć na rzecz szkoły i swoich dzieci i biorą udział w weryfikowaniu jakości pracy szkoły
 • wzrost integracji ze środowiskiem lokalnym, wymiana doświadczeń, wspieranie podczas realizowania wspólnych zadań na rzecz dzieci i młodzieży,
 • uczniowie pracują samodzielnie, bezkonfliktowo w grupie, twórczo  rozwiązują  problemy i umieją publicznie prezentować efekty swojej pracy
 • uczniowie dobrze czuja się w klasie i w szkole, inicjują  różne formy aktywności szkolnej i pozaszkolnej

c. zadania do realizacji

 

Lp.

Rodzaj

zadnia

Formy realizacji

Niezbędne środki

Realizatorzy

Uwagi

1.

Usprawnianie funkcjonowania szkoły

-wydzielenie pracowni przedmiotowych

i systematyczne ich doposażanie

w miarę możliwości finansowych

nauczyciele przedmiotów ścisłych

i humanistycznych

 

 

2.

Współpraca ze środowiskiem

-zespołowe planowanie i rozwiązywanie problemów

-zespołowe prowadzenie ewaluacji wewnętrznej

(analiza wyników, wdrażanie wniosków)

 

-ankieta dla rodziców badająca oczekiwania

i potrzeby rodziców wobec szkoły

-przedsięwzięcia

i imprezy o zasięgu szkolnym

i lokalnym we współpracy z rodzicami, instytucjami, stowarzyszeniami

(np. konkursy, dzień patrona, dzień seniora,

i in.)

-promowanie wśród uczniów potrzeby uczenia się poprzez upowszechnianie informacji o ponadgimnazjalnej ofercie edukacyjnej, spotkania

z absolwentami szkoły

i „ludźmi sukcesu”

 

wewnętrzne wzory dokumentów

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb

zespoły oddziałowe nauczycieli

zespoły ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

zespoły problemowe

wychowawcy,

dyrektor

 

 

 

 

 

 

partnerzy lokalni

 

 

 

 

 

zaproszeni goście

wychowawcy

 

 

3.

Rozbudzenie motywacji uczniów

do samorządności, przedsiębiorczości oraz aktywności na rzecz klasy, szkoły

i środowiska lokalnego

-wdrażanie pomysłów uczniów odnośnie uatrakcyjnienia życia szkolnego

i pozaszkolnego (np. organizowanie zajęć pozalekcyjnych zgodnych

z zainteresowaniami

i potrzebami uczniów, organizowanie wyjazdów, imprez i innych form spędzania czasu wolnego)

-konkurs o zasięgu ogólnoszkolnym na

„najbardziej zgraną i przedsiębiorczą klasę”

-promowanie inicjatyw samorządu szkolnego oraz samorządów klasowych

zgodnie

z budżetem szkoły, RR oraz możliwościami finansowymi rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

-nagroda rzeczowa dla klasy(do uzgodnienia)

-wsparcie finansowe RR

dyrektor

nauczyciele

rodzice

lokalni partnerzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy,

 

opiekun samorządu szkolnego

wychowawcy

 

 

3. Dydaktyka oraz poprawa wyników egzaminów zewnętrznych

a. zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia w szkole

 • podniesienie poziomu kształcenia uczniów przez systematyczne uatrakcyjnianie prowadzonych zajęć edukacyjnych
 • indywidualne podejście do ucznia na każdym etapie edukacyjnym dostosowanie wymagań do możliwości psycho-fizycznych uczniów
 • diagnozowanie indywidualnego stylu uczenia się dzieci i uwzględnianie wyników w procesie edukacyjnym
 • organizacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej pod kątem – wyrównywania szans edukacyjnych
 • organizowanie  konkursów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży
 • systematyczne powtarzanie i utrwalanie umiejętności szkolnych ( czytanie ze zrozumieniem, analizy zadań tekstowych, rozumienie pojęć matematycznych i stosowanie ich w praktyce, przekształcanie danych i wyciąganie logicznych wniosków)
 • uczenie technik efektywnego uczenia się
 • nagradzanie uczniów  za widoczna pracę , nawet mimo małych sukcesów zwłaszcza uczniów słabszych
 • wyciąganie  wniosków z przeprowadzonych  egzaminów  próbnych i końcowych oraz badań wyników nauczania / analiza jakościowa/  i wdrażanie ich w życie

b. kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • nauczyciele stosują aktywne metody nauczania i różnorodne formy pracy
 • uczniowie wykazują większe  zainteresowanie przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi
 • udział  uczniów w zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • większa  motywacja i aktywność uczniów słabszych
 • uczniowie rozpoznają swój indywidualny styl uczenia się
 • uczniowie są systematyczni i obowiązkowi, na miarę swoich możliwości przygotowani do zajęć
 • udział  uczniów w konkursach i olimpiadach oraz w zajęciach rozwijających indywidualne zainteresowania, uczniowie są aktywni i wytrwali w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu uzdolnień
 • uczniowie podejmują różne formy samokształcenia i umieją korzystać z różnych źródeł informacji
 • uczeń rozumie czytany tekst, myśli przyczynowo-skutkowo i rozwiązuje zadania praktyczne na różnych przedmiotach
 • uczniowie znają zasady skutecznego uczenia się i potrafią lepiej wykorzystać swój wolny czas
 • uczniowie otrzymują dobre oceny z przedmiotów i są zainteresowani własnym rozwojem
 • uczniowie są zmotywowani do podejmowania zadań służących wzrostowi ich wiedzy i umiejętności
 • zadowalające wyniki sprawdzianów i egzaminów
 • wzrasta poziom aspiracji edukacyjnych   uczniów i ich rodziców

c. zadania do realizacji:

Lp.

Rodzaj zadnia

Formy realizacji

Niezbędne środki

Realizatorzy

Uwagi

1.

Podniesienie efektywności kształcenia

 

diagnoza indywidualnych potrzeb uczniów

-system wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

(organizacja form pomocy psychologiczno – pedagogicznej)

-dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości

i potrzeb uczniów

-indywidualna pomoc uczniowi w przezwyciężaniu niepowodzeń edukacyjnych

-dobór optymalnych programów nauczania , form i metod pracy

z uczniem

-diagnoza indywidualnego stylu uczenia się

-motywowanie do aktywnego udziału

w lekcji

-w kl. I-III obserwacja

i pomiar pedagogiczny

w celu rozpoznania

u ucznia ryzyka wystąpienia specyficznych trudności

w uczeniu się

-opracowanie spójnego sposobu analizy wyników sprawdzianów/egzaminów

-zapoznawanie uczniów ze sposobem efektywnego uczenia się

-lekcje wychowawcze-

organizowanie pomocy koleżeńskiej

nagradzanie systematyczności

oraz wysokiej kultury osobistej

-promowanie na forum szkoły uczniów osiągających sukcesy

w nauce, sporcie, konkursach

-nagradzanie uczniów pkt

z zachowania za wysoką frekwencję na zajęciach dodatkowych

-analiza wyników sprawdzianu

 i egzaminu- formułowanie , wdrażanie wniosków

-wykorzystanie technik multimedialnych w pracy z uczniem-doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania technologii informacyjnej

wewnątrzszkolna dokumentacja

 

w ramach godzin „kartowych”

 

 

 

doskonalenie

RP-warsztaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwestionariusze

 

przygotowanie merytoryczne RP- warsztaty

 

 

 

 

wewnątrzszkolna dokumentacja

 

materiały własne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pochwały

listy gratulacyjne

nagrody

wychowawcy

rodzice

pedagog

wychowawcy

dyrektor

poradnia

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

wszyscy nauczyciele

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor

RR

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

dyrektor

wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

4. Kadra – doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry niepedagogicznej

a. zakładane cele w zakresie doskonalenia i rozwoju funkcji kadry  pedagogicznej
i niepedagogicznej szkoły w planowanym okresie:

 • udział nauczycieli w kursach kwalifikacyjnych z zakresu: doradztwa zawodowego i innych formach dokształcania zawodowego
 • szkolenia Rady Pedagogicznej pod kątem rozpoznawania przez nauczycieli zjawisk patologicznych w klasie i sposobów zapobiegania im
 • nabywanie przez kadrę niepedagogiczną dodatkowych umiejętności i usprawnień
 • wykorzystywanie w pracy dydaktycznej nowoczesnej technologii informacyjnej
  i programów multimedialnych
 • szkolenia  Rady Pedagogicznej wynikające z potrzeb szkoły oraz WDN-u

 

b. kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • wzrost kompetencji, wiedzy i umiejętności zawodowych kadry pedagogicznej
 • możliwość organizowania różnych form zajęć z uczniem ( o specjalnych potrzebach edukacyjnych) zgodnie z aktualnymi potrzebami
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa  wśród  uczniów
 • stosowanie  przez  nauczycieli wiedzy dotyczącej zapobiegania niepożądanym zachowaniom w klasach
 • dobra znajomość relacji  koleżeńskich, systemu wartości i problemów swoich wychowanków
 • wzrost umiejętności fachowych kadry niepedagogicznej

c. zadania do realizacji

Lp.

Rodzaj

 zadnia

Formy realizacji

Niezbędne środki

Realizatorzy

Uwagi

1.

Nabycie nowych kwalifikacji

 

-ukończenie kursów kwalifikacyjnych

 z zakresu  doradztwa zawodowego

 

środki finansowe na dokształcanie

i doskonalenie

nauczyciele,

organ prowadzący

 

2.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

i pracowników administracji obsługi szkoły

-szkolenia RP - jak motywować uczniów, jak dostosowywać wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów,

zdobycie wiedzy na temat sytuacji problemowych

w klasie i sposobów zapobiegania im

-inne szkolenia RP wynikające z potrzeb szkoły i WDN-u

-systematyczny udział nauczycieli

w organizowanych warsztatach metodycznych

z zakresu nauczanego przedmiotu

-samodoskonalenie zawodowe  poprzez różne formy dokształcania w tym:

e-kursy, e-konferencje

środki finansowe na dokształcanie

i doskonalenie

wszyscy nauczyciele

 

 

5. Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły

a. zakładane cele w zakresie realizacji celów wychowawczych szkoły oraz poprawy działań o charakterze opiekuńczym w planowanym okresie, poprawy efektywności działań wychowawczych i opiekuńczych, zwłaszcza w czasie zajęć pozalekcyjnych

i pozaszkolnych organizowanych  przez szkołę lub placówkę:

 • kontynuowanie warsztatów i zajęć profilaktycznych dla uczniów szkoły ( spotkania z policjantem, spektakle profilaktyczne)
 • funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla dzieci z klas I-III  ( rozwijającej indywidualne pasje i inteligencje wielorakie)
 • spędzanie długich przerw przez uczniów klas I-III w sali
 • organizowanie atrakcyjnych wycieczek, wyjazdów i spotkań z ciekawymi ludźmi
 • pedagogizacja rodziców, zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły, zwiększenie współodpowiedzialności rodziców za efekty nauczania i wychowania
 • diagnozowanie problemów wychowawczych i edukacyjnych współpraca z nauczycielami, rodzicami i instytucjami, inicjowanie działań pomocowych

 

b. kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • uczniowie  posiadają wiedzę na temat zachowań ryzykownych, znają współczesne zagrożenia oraz asertywnie i odpowiedzialnie kierują własnym rozwojem
 • uczniowie potrafią właściwie oceniać i podejmować wybory służące ich zdrowiu
 • dzieci mają zorganizowany i zagospodarowany czas wolny, chętnie uczestniczą
  w zajęciach świetlicowych, rozwijając własne zainteresowania oraz nadrabiają zaległości szkolne
 • dzieci bezkonfliktowo i twórczo spędzają  wolny czas podczas przerw wykorzystując  do tego zaplecze jakim dysponuje szkoła
 • rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są współodpowiedzialni za efekty dydaktyczno-wychowawcze
 • rodzice  skutecznie motywują dzieci do udziału w zaproponowanych przez szkołę formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • rodzice kontrolują postępy edukacyjne swoich dzieci,  a także ich udział w zajęciach szkolnych
 • nauczyciele znają relacje panujące w klasie, problemy i trudności swoich uczniów i wspólnie z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami podejmują działania na rzecz poprawy funkcjonowania uczniów w klasie i wyrównywania  szans edukacyjnych
 • uczniowie objęci są pomocą ze strony szkoły ( dożywianie, stypendium socjalne, wsparcie emocjonalne, pomoc w wyrównywaniu zaległości)

c. zadania do realizacji :

Lp.

Rodzaj

 zadnia

Formy realizacji

Niezbędne środki

Realizatorzy

Uwagi

1.

Rozpoznawanie potrzeb opiekuńczych uczniów

i zapewnienie wszelkich możliwych form pomocy

-diagnoza zachowań

i postaw wśród uczniów

w tym poczucia bezpieczeństwa

i relacji koleżeńskich

w grupie

-współpraca

z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły w celu organizowania działań pomocowych dla uczniów

w sprawiających problemy opiekuńczo –wychowawcze

i mających problemy osobiste

*objęcie bezpłatnym dożywianiem

*objęcie programem „Wyprawka szkolna”

*realizacja programu „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”

*stypendia socjalne

*bezpłatne wyjazdy na kolonie

*opieka w świetlicy szkolnej

*zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

 

materiały własne, narzędzia badawcze

 

 

wynikające

z budżetu szkoły, możliwości GOPS

oraz Caritas

 

 

 

 

wychowawcy

rodzice

uczniowie

nauczyciele

dyrektor

instytucje pomocowe

 

2.

Podniesienie efektywności działań wychowawczych oraz opiekuńczych

-warsztaty profilaktyczne o tematyce dostosowanej do aktualnych potrzeb danej klasy

-spotkania

z funkcjonariuszami policji

-spektakle profilaktyczne

-działalność świetlicy szkolnej

-doradztwo edukacyjno – zawodowe

-pedagogizacja rodziców

-wycieczki, wyjazdy, imprezy okolicznościowe, sportowe

-kółka zainteresowań

-spotkania

z ciekawymi ludźmi

-monitorowanie obowiązku szkolnego

-systematyczna realizacja zadań wynikających

 z Programu Profilaktyki

i Programu Wychowawczego

w ramach możliwości finansowych

wychowawcy

rodzice

uczniowie

nauczyciele

dyrektor

partnerzy lokalni

instytucje pomocowe

 

 

6. Klimat/atmosfera szkoły, placówki

a. zakładane cele w zakresie poprawy klimatu/ atmosfery panującej w szkole

w planowanym okresie; klimat czy atmosfera panująca w szkole, placówce bardzo szeroko rozumiane: zarówno jako relacje między uczniami, nauczycielami, miedzy uczniami a nauczycielami oraz wszystkie inne:

 • stworzenie poczucia bezpieczeństwa i otwartości w relacjach uczeń - nauczyciel
 • w relacjach nauczyciel –dziecko ,/ uczeń/ życzliwość, troska o dobro ucznia i czas na indywidualne rozmowy
 • natychmiastowe reagowanie na antyspołeczne zachowania wśród uczniów, wyciągane stosownych konsekwencji i form pomocy
 • systematyczne włączanie rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą

b. kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • uczniowie swobodnie i z zaufaniem kontaktują się z wychowawcą
 • nauczyciele traktują swoich uczniów podmiotowo i otaczają serdeczną opieką
 • nauczyciele dyscyplinują uczniów, znają procedury postępowania w sytuacjach problemowych w szkole, każdorazowo informują rodziców o przejawach niestosownego zachowania uczniów w szkole ( w przypadku poważniejszych wykroczeń)
 • rodzice chętnie angażują się w życie placówki, biorą udział w imprezach przedszkolnych, klasowych i szkolnych, są pomysłodawcami wielu inicjatyw na rzecz rozwoju szkoły i dobra dziecka

c. zadania do realizacji

Lp.

Rodzaj zadnia

Formy realizacji

Niezbędne środki

Realizatorzy

Uwagi

1.

Tworzenie przyjaznego klimatu

w szkole

i wokół szkoły

-imprezy klasowe

-zajęcia integracyjne

-zajęcia

z komunikacji interpersonalnej

-tworzenie

i przestrzeganie regulaminów klasowych

-budowanie przez wychowawców atmosfery bezpieczeństwa emocjonalnego

w grupie

-budowanie przez wszystkich nauczycieli pozytywnych relacji

z uczniem

-indywidualne rozmowy

i wyciąganie konsekwencji wobec uczniów nieprzestrzegających zasad współżycia społecznego

-ewaluacja

Wymaganie 2 przedszkole „procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”

szkoła

wymaganie 5 „Respektowane są normy społeczne”

wymaganie 7 „Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych”

wymaganie 11 „Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych”

w miarę posiadanych środków

wychowawcy

trenerzy

katecheta

dyrektor

rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zespół ewaluacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cel ewaluacji – sprawdzenie umiejętności społecznych dzieci/uczniów oraz pracowników szkoły

w celu wyeliminowania zachowań wywołujących agresję

  

Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.