PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

1. Program wychowawczo – profilaktyczny jest adresowany do:

a) rodziców, którzy powierzając swoje dzieci oczekują właściwego procesu wychowawczego i opiekuńczego, wyposażenia ich w wiedzę i umiejętności potrzebne w życiu oraz podejmowania przez szkołę różnorodnych działań chroniących dzieci przed zakłóceniami w rozwoju, a także podejmowania interwencji w sytuacjach pojawiających się zagrożeń.

b) uczniów, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i umiejętności, zaakceptowaniu siebie i innych oraz aktywnego włączenia się w życie społeczne. Ponadto istotną sprawą jest dostarczenie uczniom informacji na temat skutków zachowań ryzykownych. Zakładamy, że znajomość konsekwencji podejmowanych działań spowoduje u naszych wychowanków podjęcie racjonalnych wyborów, a co za tym idzie, zmianę postawy. Aby wyeliminować ryzyko zachowań zagrażających zdrowiu i życiu uczniów nasza placówka szkolna pragnie podejmować następujące działania, by poprawić bezpieczeństwo w szkole wśród których można wymienić:

 • kształtowanie i wzmacnianie postaw społecznych, zgodnych z powszechnie obowiązującymi normami i zasadami,
 • uświadomienie i eliminowanie czynników ryzyka. Proponowanie różnorodnych działań o pozytywnym charakterze i angażowanie w nie uczniów w celu zaspokojenia ich potrzeb psychicznych i rozwojowych,
 • stwarzanie uczniom możliwości należenia do pozytywnych grup rówieśniczych: kół zainteresowań, sportowych, muzycznych.

c) nauczycieli i wychowawców, którzy realizują misję nauczania i wychowania młodego pokolenia a przy tym kierują się zawsze dobrem dziecka i pozostają w kontakcie z rodziną i środowiskiem.

2. W dzisiejszych czasach istnieje wiele zagrożeń, które bezpośrednio mogą dotykać dzieci, stąd nasza placówka pragnąc przeciwdziałać tym problemom podejmuje działania profilaktyczne i wychowawcze celem wyeliminowania obszarów zagrożeń występujących w szkole.

 

Lp.

Problemy, zachowania ryzykowne

Działania

w wyodrębnionym obszarze zagrożenia ZADANIA

Sposoby realizacji działań profilaktycznych

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

 1.  

Brak dyscypliny oraz niska kultura języka

i zachowania

w szkole.

1. Monitorowanie zachowania się uczniów w szkole i poza szkołą.

 

2. Wpajanie zasad kultury osobistej, języka i zachowania.

 

3. Motywowanie uczniów do posługiwania się piękną polszczyzną na co dzień.

1. Prowadzenie klasowych zeszytów uwag (analiza wpisów do zeszytów na godzinach wychowawczych).

 

2. Stosowanie punktowego systemu ocen z zachowania.

 

3. Indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami (informowanie o zachowaniu uczniów).

 

4. Poświęcenie cyklu lekcji wychowawczych na omówienie zasad właściwego zachowania się.

 

5. Obcowanie z kulturą wysoką:

 

a) organizowanie szkolnych konkursów literackich, wieczorów poezji, spotkań muzycznych.

 

b) wyjazdy do kina, teatru, filharmonii.

wychowawcy klas

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele

cały rok

 

 

cały rok

 

 

na bieżąco

 

 

 

w ciągu roku

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 1.  

Przemoc i agresja.

1. Stała kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów.

2. Stała współpraca z rodzicami w celu przekazania im wiedzy na temat zagrożeń oraz zapoznawanie ich z działaniami podjętymi w celu wyeliminowania wszelkich aktów przemocy na terenie szkoły.

 

3. Umiejętne stosowanie kar i nagród.

 

4. Tworzenie alternatywnych możliwości kulturalnego spędzania wolnego czasu przez uczniów.

 

5. Ukazywanie uczniom zagrożeń, jakie niesie przynależność do grupy nieformalnej.

 

6. Wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności, które przerastają ich możliwości.

 

7. Zaangażowanie wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły w uświadomienie uczniom problemu i redukcja aktów przemocy i agresji w szkole.

1. Prowadzenie klasowych zeszytów uwag (analiza wpisów do zeszytów na godzinach wychowawczych).

 

2. Stosowanie punktowego systemu ocen z zachowania.

 

3. Indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami (informowanie o zachowaniu uczniów). Rozwiązywanie problemów wychowawczych wspólnie z rodzicami.

 

4. Poświęcenie cyklu lekcji wychowawczych na omówienie zasad właściwego zachowania się.

 

5. Atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych: chór szkolny, dyskoteki, ogniska, wycieczki, konkursy, wystawy prac uczniów.

 

6. Eksponowanie właściwych i piętnowanie niewłaściwych postaw uczniów (pochwały, podwyższanie lub obniżanie oceny z zachowania).

 

7. Systematyczne monitorowanie zachowania uczniów w czasie lekcji, przerw, wycieczek i zajęć pozalekcyjnych. Współpraca (w razie potrzeby) z Policją i innymi instytucjami w konkretnych przypadkach zaistnienia przemocy.

 

8. Systematyczna i ścisła współpraca z rodzicami w celu zapobiegania agresji wśród uczniów i popadania ich w konflikt z innymi.

 

9. Pełnienie przez nauczycieli dyżurów w czasie przerw śródlekcyjnych.

 

10. Wkraczanie w funkcjonowanie grupy, w której dostrzegamy zachowania problemowe.

wychowawcy klas

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

wychowawcy

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

nauczyciel, dyrektor szkoły

 

 

 

nauczyciele, dyrektor szkoły

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele, dyrektor szkoły

cały rok

 

 

 

cały rok

 

na bieżąco

 

 

w ciągu roku

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

w miarę potrzeb

 1.  

Palenie papierosów

i  e-papierosów.

1. Realizacja tematyki mówiącej o szkodliwości palenia na lekcjach wychowawczych przyrodzie, biologii.

 

2. Realizacja dostępnych programów profilaktyki uzależnień.

 

3. Wykształcenie umiejętności odmawiania, odpierania presji otoczenia i grupy rówieśniczej.

 

4. Motywowanie nauczycieli do pogłębiania swojej wiedzy z zakresu profilaktyki i do podejmowania pracy profilaktycznej w szkole.

 

5. Propagowanie zdrowego stylu życia.

1. Przygotowanie gazetek informacyjnych na temat negatywnego wpływu nikotyny na organizm.

 

2. Przeprowadzenie cyklu lekcji na temat szkodliwości palenia.

 

3. Promowanie postaw asertywnych w stosunkach międzyludzkich.

 

4. Informowanie rodziców o istniejących zagrożeniach w środowisku.

 

5. Zachęcanie uczniów do korzystania z odpowiedniej literatury.

 

6. Organizowanie spotkań z lekarzem lub higienistką w celu pogłębienia wiedzy uczniów o skutkach palenia tytoniu i niebezpieczeństwach wynikających z korzystania z e-papierosów.

 

7. Realizowanie programu profilaktycznego „Trzymaj formę”, „Czyste powietrze wokół nas”

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

 

 • poznanie zasad zdrowego żywienia i zbilansowanej diety

 

 • organizacja Dnia Sportu

 

 • rozszerzenie na terenie szkoły oferty zajęć sportowych

 

 • organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych

 

 •  pobudzenie zainteresowań uczniów sprawami zdrowia.

 

 

nauczyciele biologii, przyrody

 

nauczyciele

 

nauczyciele

 

 

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

cały rok

 

 

 

w ciągu roku

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 1.  

Picie alkoholu

1. Przeprowadzenie cyklu zajęć mówiących o szkodliwości picia alkoholu.

 

2. Realizacja dostępnych programów profilaktyki uzależnień.

 

3. Wyksztalcenie umiejętności odmawiania, odpierania presji otoczenia i grupy rówieśniczej.

 

4. Otoczenie opieką uczniów z rodzin dysfunkcyjnych. Ukazanie form niesienia pomocy członkom tych rodzin i wzbudzenie poczucia, że nie są osamotnieni ze swoimi problemami.

 

5. Otoczenie opieką uczniów łatwo ulegających złym wpływom.

 

6. Współdziałanie z Kościołem i innymi organizacjami w zapobieganiu patologii społecznej.

 

7. Zachęcanie rodziców uczniów mających trudności dydaktyczno – wychowawcze do korzystania z porad

i pomocy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

1. Promowanie postaw asertywnych w stosunkach międzyludzkich.

 

2. Kontrolowanie zachowania uczniów podczas dyskotek, przerw śródlekcyjnych i wycieczek.

 

3. Atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych (przedmiotowe kółka zainteresowań, zajęcia świetlicowe, zajęcia na siłowni, chór szkolny, dyskoteki, ogniska wycieczki, konkursy, wystawy prac uczniów).

 

4. Zacieśnianie współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Caritasem i innymi organizacjami w zakresie organizowania spotkań,  zajęć pozalekcyjnych.

nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

 

 

nauczyciele, dyrektor szkoły

 

 

 

nauczyciele, dyrektor szkoły

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 1.  

Brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne, wagary.

1. Tworzenie różnorodnej i atrakcyjnej oferty edukacyjnej dostosowanej do możliwości uczniów, kryteriów wymagań i ocen, tak, aby proces edukacyjny umożliwił odniesienie sukcesu każdemu uczniowi.

 

2. W przypadku niepowodzeń szkolnych udzielanie uczniowi wsparcia.

 

3. Indywidualizacja procesu nauczania.

 

4. Odnoszenie się do ucznia z szacunkiem.

 

5. Mobilizowanie zespołów klasowych do podwyższania wyników w nauce.

 

6. Umożliwienie uczniom słabym poprawy wyników nauczania.

 

6. Stworzenie uczniom zdolnym możliwości sprawdzenia poziomu swojej wiedzy poprzez udział

w konkursach.

 

7. Stała praca nad wzmocnieniem pozytywnego stosunku uczniów i rodziców do szkoły.

1. Stosowanie aktywizujących metod nauczania, wykorzystanie multimedialnych środków dydaktycznych.

 

2. Stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych.

 

3. Zorganizowanie

w klasach pomocy koleżeńskiej uczniom słabym.

 

4. Zorganizowanie zespołów wyrównawczych, praca

z uczniem zdolnym.

 

5. Organizowanie szkolnych konkursów wiedzy.

 

6. Eksponowanie na terenie szkoły osiągnięć i zasług uczniów w różnych dziedzinach.

 

7. Nagradzanie uczniów osiągających najlepsze wyniki (nagrody książkowe,  pochwały, prezentacja wyników i prac na gazetce szkolnej).

8. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach interdyscyplinarnych, recytatorskich, sportowych i innych na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

9. Kontrola obecności uczniów na lekcjach, informowanie

rodziców o nieusprawiedliwionych nieobecnościach.

 

10. Zapoznanie uczniów i rodziców

z konsekwencjami wysokiej absencji na zajęciach wynikających ze statutu szkoły i ustawy o systemie oświaty.

 

11. Kształtowanie umiejętności planowania

i organizowania pracy

w krótkim i długim przedziale czasowym

nauczyciele

 

 

 

nauczyciele

 

 

wychowawcy

 

 

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele, dyrektor szkoły

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele wychowawcy klas

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 1.  

Uzależnienie

od telewizji, komputera

i smartfonów.

1. Stwarzanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

 

2. Edukacja

w zakresie uświadomienia negatywnego wpływu telewizji i komputera na zdrowie i rozwój młodego człowieka.

3. Przegląd i aktualizacja programów chroniących uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie.

1. Atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych (przedmiotowe kółka zainteresowań, zajęcia świetlicowe, zajęcia na siłowni, chór szkolny, dyskoteki, ogniska, wycieczki, konkursy, wystawy prac uczniów).

 

2. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czarnej

w zakresie organizowania zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży; uczestniczenie w imprezach edukacyjnych, sportowych

i artystycznych

na terenie gminy.

 

3. Kształcenie na lekcjach wychowawczych umiejętności właściwego dobierania programów telewizyjnych do wieku i potrzeb ucznia.

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

wychowawcy

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 1.  

Problemy zdrowotne uczniów.

1. Promocja zdrowego stylu życia

i aktywnych form wypoczynku.

 

2. Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat likwidowania lub minimalizowania zagrożeń dla zdrowia człowieka.

1. Zajęcia na siłowni.

 

2. Zajęcia edukacyjne na temat racjonalnego odżywiania się, właściwego ubierania się, planowania wypoczynku, zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, zapobiegania chorobom, wypadkom.

 

3. Konkursy, przedstawienia, wystawy, gazetki

o tematyce prozdrowotnej.

 

4. Uczestnictwo w programie „Mały mistrz”, „Szklanka mleka”, „Owoce

i warzywa w szkole”

nauczyciel wych. fiz.

nauczyciele biologii,

przyrody, wychowawcy

 

 

 

nauczyciele

cały rok

 

 

w ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 1.  

Ubóstwo materialne rodzin spowodowane bezrobociem.

1. Otoczenie opieką dzieci z ubogich rodzin. Zaspokajanie ich potrzeb materialnych i bytowych.

1. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnej w celu zapewnienia uczniom bezpłatnego dożywiania i zaopatrzenia ich w wyprawki szkolne.

 

2. Zakup podręczników do biblioteki szkolnej i pomocy, z których będą mogły korzystać dzieci

z rodzin ubogich.

 

3. Poszukiwanie sponsorów i różnych możliwości dofinansowania wycieczek i wyjazdów edukacyjnych uczniom

z rodzin ubogich.

wychowawcy, dyrektor szkoły

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

nauczyciele, dyrektor szkoły

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 1.  

Wypadki

w drodze

do szkoły

 i do domu.

1. Wykształcenie wśród uczniów zasad bezpiecznego korzystania z dróg publicznych.

 

2. Unikanie wypadków na drodze.

1. Spotkanie z policjantem na temat zachowania na drodze.

 

2. Przygotowanie uczniów do egzaminu

na kartę rowerową

i motorowerową.

 

3. Przeprowadzenie cyklu godzin wychowawczych na temat bezpieczeństwa.

 

4. Wykształcenie wśród uczniów nawyku dbania o bezpieczeństwo własne i innych na terenie szkoły i poza nią.

 

5. Monitorowanie wyjść uczniów poza teren szkoły w czasie zajęć lekcyjnych.

 

6. Konsekwentne analizowanie cząstkowych ocen

z zachowania.

 

7. Konkursy, gazetki informacyjne na temat zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

nauczyciele

 

 

 

nauczyciel techniki

 

wychowawcy

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

nauczyciele

w ciągu roku

 

 

 

w ciągu roku

 

 

 

w ciągu roku

 

 

 

cały rok

 1.  

Kradzieże

1. Wykształcenie wśród uczniów odpowiedzialności za cudze dobro.

 

2. Poszanowanie cudzej własności.

 

3. Piętnowanie wszystkich przypadków kradzieży.

1. Przeprowadzenie kilku godzin wychowawczych na temat poszanowania cudzej własności.

 

2. Spotkanie z policjantem w celu poznania sposobów ustrzeżenia się przed kradzieżą i konsekwencji wynikających z jej popełnienia.

 

3. Współpraca z GOPS, Caritasem i innymi organizacjami  w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych uczniów

z rodzin ubogich.

 

4. Monitorowanie zachowania uczniów

w czasie lekcji, przerw, wycieczek i zajęć pozalekcyjnych. Współpraca (w razie potrzeby)

z Policją i innymi instytucjami

w konkretnych przypadkach dopuszczenia się przez uczniów poważnej kradzieży.

wychowawcy

 

 

nauczyciele

 

 

 

wychowawcy, dyrektor szkoły

 

 

nauczyciele, dyrektor szkoły

 

 

w ciągu roku

 

 

w ciągu roku

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 1.  

Używanie środków psychotropowych i dopalaczy

1. Zdobycie przez uczniów wiedzy

o przyczynach, objawach

i konsekwencjach zażywania środków odurzających.

 

2. Wykształcenia umiejętności odpierania presji otoczenia

i grupy rówieśniczej.

 

3. Współdziałanie

z Kościołem

w zapobiegania patologii społecznej.

 

4. Zachęcanie rodziców  uczniów mających trudności dydaktyczno-wychowawcze do korzystania z porad

i pomocy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

1. Przygotowanie gazetek informacyjnych na temat negatywnego wpływu używek na organizm.

 

2. Przeprowadzenie cyklu lekcji na temat szkodliwości używania środków psychotropowych.

 

3. Promowanie postaw asertywnych w stosunkach międzyludzkich.

 

4. Realizacja dostępnych programów profilaktyki uzależnień.

 

4. Atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych (przedmiotowe kółka zainteresowań, zajęcia na świetlicy, zajęcia na siłowni, chór szkolny, dyskoteki, ogniska, wycieczki, konkursy, wystawy prac uczniów).

nauczyciele biologii, przyrody

 

wychowawcy

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, dyrektor szkoły

cały rok

 

 

w ciągu roku

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 1.  

Brak szacunku dla osób starszych.

1. Kształtowanie postawy życzliwości

i zrozumienia dla osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych.

1. Podkreślanie na lekcjach dużej wartości rodzin wielopokoleniowych. Uświadamianie uczniom, jak wiele mogą się nauczyć od dziadków i pradziadków.

 

2. Zorganizowanie pomocy dla osób starszych, chorych, samotnych (np. odśnieżanie, pomoc

w zakupach itp.)

 

3. Organizowanie spotkań z osobami niepełnosprawnymi oraz seniorami.

nauczyciele

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

nauczyciele

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 1.  

Patriotyzm

na co dzień.

1. Uwrażliwienie uczniów na współczesne problemy społeczno - gospodarcze

i polityczne.

1. Prowadzenie cyklu lekcji dotyczących patriotyzmu – okazywania szacunku i miłości do Małej Ojczyzny i Polski.

 

2. Ukazywanie pozytywnych wzorców osobowych.

 

3. Organizowanie wycieczek śladami przeszłości.

nauczyciele

 

nauczyciele

 

nauczyciele

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

 1.  

Znajomość praw człowieka, obywatela, ucznia, dziecka.

1. Zapoznanie uczniów z podstawowymi aktami prawnymi i dokumentami określającymi prawa człowieka, obywatela, ucznia i dziecka.

1. Popularyzacja wiedzy nt. praw człowieka, dziecka, obywatela i ucznia.

 

2. Podejmowanie działań związanych z integracją najmłodszych i nowych uczniów w szkole.

naucz. wiedzy

o społeczeństwie, historii,

wychowawcy

cały rok

 1.  

Zaangażowanie w wolontariat.

1. Zachęcanie

i motywowanie uczniów do pracy dobroczynnej na rzecz drugiego człowieka.

 

2. Kształtowanie

u młodego człowieka postaw miłości, miłosierdzia i służby bliźniemu.

 

3. Dbanie o rozwój duchowy wychowanków przez kształtowanie charakteru i formacji intelektualnej ukazującej celowość i sens funkcjonowania, a także działań wolontariatu opartego na otwartości serca dla drugiego człowieka, będącego

w potrzebie.

 

4. Rozeznawanie  konkretnych potrzeb w środowisku szkolnym oraz poza nim celem zorganizowania na miarę swych możliwości pomocy charytatywnej.

 

5. Współpraca

z innymi organizacjami zajmującymi się działalnością charytatywną

i opiekuńczą.

Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły dla społeczności szkolnej, środowiska wiejskiego, swoich rówieśników

z różnych krajów oraz różnych grup społecznych:

 

1. Zbiórka nakrętek plastikowych

i makulatury, w celu wsparcia osób niepełnosprawnych

i ich rodzin.

 

2. Kolędnicy Misyjni – wspieranie finansowe rówieśników z krajów misyjnych.

 

3. Adopcja serca – utrzymanie całoroczne

4 dzieci uczęszczających do szkoły prowadzonej przez ss. Michalitki w Kamerunie.

 

4. Wykonanie palm wielkanocnych – zbieranie ofiar dla rodzin wielodzietnych

i osób samotnych.

 

5. Odwiedzenie osób samotnych z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych – składanie życzeń, dzielenie się opłatkiem oraz ofiarowanie paczek świątecznych przygotowanych przez wolontariuszy .

 

6. Odwiedzanie osób chorych z okazji Światowego Dnia Chorego – przekazanie życzeń od szkolnej społeczności

oraz paczek okolicznościowych.

 

7. Udział w akcji „chleb św. Antoniego” – pomoc rodzinom wielodzietnym i osobom samotnym.

 

8. Udział w akcji „Kosz św. Franciszka” -  rozdzielanie zebranej żywności dla rodzin wielodzietnych i osób samotnych.

 

9. Pomoc

w zorganizowaniu dla dzieci i młodzieży  „Parafialnego Dnia Dziecka” jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu z rodziną, wolnego od używek, papierosów czy alkoholu.

nauczyciele

 

opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

opiekun Szkolnego Koła Caritas

 

opiekun Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.