Kryteria Oceny Zachowania

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA  ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ŚW. JANA KANTEGO

W ZALESIU

 

 1. Zachowanie ucznia w Zespole Szkół w Zalesiu ocenia się w 7 kategoriach:

1.1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

1.2.Troska o dobro społeczności szkolnej i pozaszkolnej.

1.3.Dbałość o honor i tradycje szkoły.

1.4.Dbałość o piękno mowy ojczystej.

1.5.Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

1.6.Zachowanie się w szkole i poza nią.

1.7.Stosunek do innych.

 W ciągu roku szkolnego Rada Pedagogiczna dokonuje dwukrotnie oceny z zachowania uczniów:

 • na koniec semestru - ocena śródroczna
 • oraz na koniec roku - ocena końcoworoczna.

 2.Ocena z zachowania dokonana jest w oparciu o zdobytą  przez poszczególnych uczniów sumę punktów na koniec semestru czy koniec roku.

 3.Ocenę śródroczną oraz końcoworoczną z zachowania w klasach IV - VIII szkoły podstawowej ustala się w oparciu o następującą liczbę punktów:

 

4.1.Wzorowe  - 300 pkt. i powyżej

4.2.Bardzo dobre – 250 do 299 pkt.

4.3.Dobre – 200 do 249 pkt.

4.4.Poprawne – 199 do 150 pkt.

4.5.Nieodpowiednie 149 do 100 pkt.

4.6.Naganne – 99 pkt i mniej

 Każdy uczeń Zespołu Szkół od klasy IV szkoły podstawowej rozpoczyna nowy rok szkolny oraz II semestr roku szkolnego z liczbą 200 punktów czyli dobra oceną z zachowania. Liczba punków może ulec powiększeniu lub zmniejszeniu w semestrze odpowiednio do zachowania ucznia.

 5Punkty podnoszące ocenę z zachowania.

 

5.1.Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

A. Systematyczne przygotowanie do lekcji, odrabianie zadań domowych- 10 do 20 pkt.

B. Wzorowa frekwencja, brak spóźnień na zajęcia – 10 pkt.

C. Udział w zajęciach pozalekcyjnych -  10 do 20 pkt.

D. Systematyczne przygotowanie do lekcji i zajęć  5 pkt.

 

5.2. Troska o dobro społeczności szkolnej i pozaszkolnej:

A. Szanuje własną i cudzą prace, mienie publiczne i prywatne, dba o ład i porządek w szkole – 5 do 10 pkt.

B. Działania na rzecz wystroju i porządku w otoczeniu szkoły - 5 do 15 pkt.

C. Działanie na rzecz wystroju i porządku w klasie -  5 do 10 pkt.

D. Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego w szatni i klasie -  5 do 10 pkt.

E. Różne prace na rzecz szkoły – 5 do 15 pkt.

F. Praca w samorządzie:

 • Klasowym – 5 do 10 pkt.
 • Szkolnym – 10 do 15 pkt.

G. Zbieranie surowców wtórnych /baterie, makulatura, nakrętki/ - 1 do 10 pkt.

H. Udział w zajęciach pozalekcyjnych – 10 do 20 pkt.

 

5.3. Dbałość o honor i tradycje szkoły:

A.  Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:

 • Wewnątrzszkolne i międzyszkolne , za udział – 5 pkt.

Zajęcie miejsca I- III lub wyróżnienie – 10 pkt.

 • Powiatowe lub rejonowe, za udział – 10 pkt.

Zajęcie miejsca I- III lub wyróżnienie – 20 pkt.

 • Wojewódzkie, udział 15 pkt.

Zajęcie miejsca I- III lub wyróżnienie – 30 pkt.

 • Inne – 5 do 10 pkt.

B.  Zawody i turnieje sportowe indywidualne i zespołowe:

 • Na szczeblu gminnym – 10 pkt.
 • Na szczeblu powiatowym  - 20 pkt.
 • Na szczeblu wojewódzkim – 30 pkt.

C. Udział w akademiach i uroczystościach – 10 pkt.

D. Udział w poczcie sztandarowym / za każdy jednorazowy udział / – 30 pkt.

 

5.4. Dbałość o piękno mowy ojczystej:

A. Dba o kulturę słowa, czuje się odpowiedzialny za to, co mówi –10 pkt.

B. Nie używa słów wulgarnych, stara się poprawnie wypowiadać w zależności od okoliczności – od 5 do 10 pkt.

 

5.5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

A. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i poprawnie zachowuje się na przerwach, lekcjach i po lekcjach – 5 do 10 pkt.

B. Nie powoduje zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych, pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela 5 do 10 pkt.

 

5.6. Zachowanie się w szkole i poza nią:

A. Wzorowo zachowuje się w miejscach publicznych i poza szkołą, umie zorganizować kolegów i pozytywnie na nich oddziaływuje 5 do 15 pkt.

B. Postępuje uczciwie, stara się nie uchybiać godności swojej i cudzej, nie uchyla się od pomocy innym, jest prawdomówny i szczery – 5 do 15 pkt.

C. Odpowiedni strój, nie maluje się – 5 do 10 pkt.

 

5.7. Stosunek do innych:

A. Życzliwie i taktownie odnosi się do kolegów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych, jest wzorem do naśladowania – 5 do 20 pkt.

B. Nie stwarza konfliktowych sytuacji, bardzo rzadko zachowuje się nietaktownie, czuje się odpowiedzialny za innych, pomaga kolegom i koleżankom – 5 do 15 pkt.

 

6. Punkty obniżające ocenę z zachowania.

 

6.1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

 1. Nagminnie spóźnia się na lekcje / 10 i więcej spóźnień/    - 10 pkt
 2. Nieusprawiedliwione lekcje – 1 pkt za każdą nieusprawiedliwioną lekcję
 3. Ucieczka z lekcji, wagary   - 15 pkt
 4. Jednorazowy brak obuwia zastępczego – 1 pkt.
 5. Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji – 5 pkt.
 6. Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego - 5 pkt.
 7. Lekceważenie obowiązków szkolnych / brak przygotowania do lekcji, nieodrabianie zadań, lekceważenie nauki/    - 5 pkt.
 8. Nie uczestniczy lub ucieka z obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych / pomoc psychologiczno- pedagogiczna/   - 5 pkt.
 9. Korzystanie na lekcji z telefonu komórkowego / tableta / - 20 pkt.

6.2. Dbałość o dobro społeczności szkolnej:

 1. Brak poszanowania cudzej własności  - 5 do – 15 pkt.
 2. Celowe niszczenie mienia szkolnego  - 10 do – 50 pkt.
 3. Celowe niszczenie mienia publicznego podczas wyjazdów poza teren szkoły – 15 do – 60 pkt.

 

6.3. Dbałość o honor i tradycje szkoły:

 1. Niewłaściwe zachowanie na zawodach sportowych, konkursach pozaszkolnych  - 5 do – 30 pkt.
 2. Odmawia i nie bierze udziału w imprezach szkolnych, akademiach oraz poczcie sztandarowym  - 5 do – 20 pkt.

 

6.4. Dbałość o piękno mowy ojczystej:

 1. Używanie wulgaryzmów - 5 pkt.
 2.  Przeklinanie  – 10 pkt.

 

6.5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

 1. Niewłaściwe zachowanie na przerwach – 5 pkt do – 10 pkt.
 2. Stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu siebie i innych uczniów  - 5 do – 25 pkt.
 3. Niereagowanie i lekceważenie upomnień ze strony nauczyciela dyżurnego w czasie przerw  - 5 do – 15 pkt.
 4. Samowolne opuszczanie terenu szkoły  - 10 do – 30 pkt.

 

6.6. Zachowanie się w szkole i poza nią.

 1. Nieodpowiednie zachowanie na wycieczkach, w autokarze i innych miejscach publicznych   - 10 do – 30 pkt.
 2. Nieuczciwość – 5 do – 10 pkt.
 3. Niewłaściwy strój, malowanie się – 5 do – 10 pkt.
 4. Przynoszenie do szkoły przedmiotów niebezpiecznych – 10 do – 30 pkt.
 5. Bójki, agresywne zachowanie w stosunku do innych  - 10 do – 50 pkt.
 6. Niewłaściwe zachowanie na imprezach szkolnych, akademiach, w stołówce, autokarze oraz innych miejscach publicznych  - 10 do – 30 pkt.
 7. Kradzież  - 20 do  100 pkt.
 8. Palenie papierosów, e papierosów, picie alkoholu, używanie dopalaczy i narkotyków  - 30 do – 150 pkt.
 9. Konflikt z prawem   - 30 do – 100 pkt.

 

6.7. Stosunek do innych:

 1. Przezywanie i wyzywanie innych uczniów – 5 do – 10 pkt.
 2. Mówienie nieprawdy o innych  - 5 do – 15 pkt.
 3. Lekceważący i arogancki stosunek do rówieśników, nauczycieli i pracowników szkoły  - 15 do – 30 pkt.
 4. Przemoc psychiczna / złośliwość, nękanie, dokuczanie słowne wobec innych/  - 30 do – 60 pkt.

 

Gdy uczeń otrzyma 50 punktów ujemnych wychowawca powiadamia rodziców, natomiast gdy uczeń otrzyma powyżej 10 punktów ujemnych, nie może otrzymać oceny wzorowej.

 7. Punkty mogą przydzielać:

 • Dyrektor szkoły
 • Wychowawca
 • Nauczyciele
 • Pracownicy szkoły
 • Samorząd szkolny lub klasowy.

 8. Uzyskana suma punktów ma wpływ na ocenę z zachowania na semestr i koniec roku szkolnego. Oceny z zachowania są ustalane na klasyfikacyjnym / na koniec semestru i koniec roku szkolnego/  posiedzeniu Rady Pedagogicznej przez wychowawcę po wysłuchaniu opinii dyrektora i nauczycieli, a także po wcześniejszym zasięgnięciu opinii uczniów czy pracowników szkoły.

Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.