Wewnątrzszkolny System Oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW.

REGULAMIN  WEWNĄTRZSZKOLNEGO  SYSTEMU OCENIANIA  ZESPOŁU SZKÓŁ W ZALESIU OPRACOWANY W  OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  I  SPORTU

z dnia 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Regulamin określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz  przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach podstawowych,   gimnazjach.

1a. Jeśli w regulaminie jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się należy przez

to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy   mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno – motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.

2. Przepisów regulaminu nie stosuje się do dzieci i młodzieży  z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim.

3. Warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz ich formy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie określają odrębne przepisy.

4. Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach określają odrębne przepisy.

5. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

Rozdział 2

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży

§ 2

1. Ocenianiu podlegają :

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)      zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu prze nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. W klasie II gimnazjum na roczną ocenę z zachowania ma wpływ zaangażowanie ucznia w projekcie edukacyjnym.

§ 3

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych  i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;

2)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,      według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, zgodnie z § 15 ust. 4 – 14;

5)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, w § 12 i § 13;

6)      ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 4

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,   wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz
       ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie  uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

2)      skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

3)      a w klasie II gimnazjum o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

3. Informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) odbywa się w następujący sposób:

1)      informację dotyczącą ust. 1 przekazują nauczyciele prowadzący zajęcia:

a)      uczniom na pierwszych lekcjach w miesiącu wrześniu,

b)      rodzicom (prawnym opiekunom) w ostatni wtorek września w godz. 1300 – 1500;

2)      informację dotyczącą ust. 2 przekazują wychowawcy klas:

a)      uczniom na pierwszych lekcjach godziny wychowawczej w miesiącu wrześniu

b)      rodzicom (prawnym opiekunom) w ostatni wtorek września w godz. 1300 – 1500.

§ 5

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 6

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

1A) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

1B) Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych ucznia:

a)      posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci, i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych.

b)      posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

c)      posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt. 2,

d)     nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. a – c, który objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole na podstawie ustaleń zawartych
w planie działań wspierających, opracowanych dla ucznia na podstawie przepisów,
o których mowa w pkt. 2,

Przepisy zawarte w § 6 pkt. 1A i 1B w szkołach podstawowych ogólnodostępnych stosuje się od roku szkolnego 2012/2013, w gimnazjum i w przedszkolu od 1 września 2011r.

§ 6a

1. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż
po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzącego zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi gimnazjum.

3. Wniosek o którym mowa w ust. 2 wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz
z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów)
lub pełnoletniego ucznia.

§ 7

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki,   muzyki  i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2. Nauczyciel jest zobowiązany podać uczniom zakres materiału do pracy klasowej i sprawdzianu  z danego przedmiotu co najmniej na lekcji  poprzedzającej  sprawdzian lub pracę klasową.

3. Sprawdzian obejmujący materiał z dwóch ostatnich lekcji może być niezapowiedziany.

4. W ciągu dnia uczniowie mogą mieć jedną pracę pisemną trwającą godzinę lub dwie.

5. Prace uczniów są przechowywane przez nauczyciela w szkole przez 1 rok.

§ 8

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki, zajęć   komputerowych lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych  lub technologii informacyjnej na okres, który uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony” lub „zwolniona”.

§ 9

1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub autyzmem w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w ust. 1 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,, zwolniony” lub „zwolniona”.

§ 10

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania, z zastrzeżeniem  ust. 2.

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć  edukacyjnych , określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania  ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 4  i § 13  ust. 5.

2a. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów o których mowa w § 6 ust. 1A, i zachowania ucznia oraz ustaleniu  śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 4 i § 13 ust. 5.

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w miesiącu  styczniu.

4. Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu   osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 3 i § 13 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III szkoły podstawowej uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z  zakresu wymagań określonych w podstawie programowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

6. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć  edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 4 i § 13 ust. 4.

6a. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów , o których mowa w § 5 ust. 1a pkt.1 i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z § 12 ust. 4
i § 14 ust. 5.

7. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa
w § 12 ust. 1 i § 13 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

8. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i  zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 4 i § 13 ust. 4.

8a. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego   osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno –   terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w § 5 ust. 1a i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z §12 ust. 4 i § 14 ust. 5.

9. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele   prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani  poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z  zajęć edukacyjnych  i  przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

10. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas są zobowiązani do poinformowania uczniów ustnie o przewidywanych dla nich rocznych ocenach klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej  z zachowania najpóźniej do 31 maja.

11. Rodzice uczniów mogą uzyskać informację o przewidywanych ocenach rocznych dziecka w szkole w ostatni wtorek maja. Jeśli wtorek jest dniem wolnym od zajęć to w następny dzień
w godz. 1100 - 1400.

W szkołach podstawowych ust. 2, 6 i 8 otrzymuje brzmienie ust.2a, 6a i 8a od roku  szkolnego 2012/2013.

 

§ 11

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć  edukacyjnych ustalają  nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania –  wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny zachowania ucznia stanowiącymi załącznik do regulaminu.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają  nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Roczna  ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu
na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

3. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń  na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 12

1. Oceny bieżące śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali , z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

1)      stopień celujący – 6;

2)      stopień bardzo dobry – 5;

3)      stopień dobry – 4;

4)      stopień dostateczny – 3;

5)      stopień dopuszczający – 2;

6)      stopień niedostateczny – 1;

    z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Przy ustalaniu ocen bieżących i śródrocznych klasyfikacyjnych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.

3. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę  klasyfikacyjną zachowania.

6. W klasach I – III dopuszcza się stosowanie ocen bieżących w innej postaci .

7. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie musi być średnią ocen cząstkowych.

§ 13

1.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom;

8)      w klasie II gimnazjum udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

2 . Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w oparciu o szczegółowe kryteria ocen z zachowania znajdujące się w załączniku do regulaminu według skali:

1)      wzorowe;

2)      bardzo dobre;

3)      dobre;

4)      poprawne;

5)      nieodpowiednie;

6)      naganne;

z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

3. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

4. W klasie II gimnazjum roczna ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy   zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny zachowania ucznia uwzględniając zaangażowanie ucznia w realizację projektu edukacyjnego zgodnie z ustaleniami  końcowymi.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  lub znacznym są ocenami opisowymi.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 6;

3)      Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz  drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

7. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej.

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.

 

§ 14

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej  stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
§ 15

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,  jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny  klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.   

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)      realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  termin egzaminu uzgadnia się
z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły,     nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

   1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –  jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      imiona i nazwiska nauczycieli, o których  mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu  klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, skład komisji;

2)      termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)      wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych  lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany” albo nieklasyfikowana.

§ 16

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 17 i § 19 ust. 1.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna
z  zastrzeżeniem § 17 ust.1.

§ 17

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

1)      w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.  Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 oraz ustalenie oceny
z zachowania przez  komisje, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 należy przeprowadzić nie później niż w terminie pięciu dni od daty zgłoszenia zastrzeżenia.

4. W skład komisji wchodzą:

   1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

         a) Dyrektor Szkoły  albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

         b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

         c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same  zajęcia edukacyjne;

   2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)     pedagog,

e)      psycholog,

f)       przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

g)      przedstawiciel Rady Rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor  Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym  że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem
§ 19 ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół  zawierający w szczególności:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      skład komisji,

b)      termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1,

c)      zadania (pytania) sprawdzające,

d)     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

     a)  skład komisji,

b)      termin posiedzenia komisji,

c)      wynik głosowania,

d)     ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą  informację o ustnych odpowiedziach ucznia.     

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

10. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona prze komisję jest ostateczna.

§ 18

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
z zastrzeżeniem § 14 ust. 8 – 9 i § 19 ust. 9.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej  bardzo  dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu
z rodzicami (prawnymi opiekunami).

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz zasięgu ponad –wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad      przedmiotowych w gimnazjach, otrzymują  z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć  edukacyjnych celującą końcową  ocenę klasyfikacyjną.

7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 19 ust. 8.

8. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

10. Uczeń szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania  oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

§ 19

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych   zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim  tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

   1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

   3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony  z  udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

   1)  skład komisji;

2)  termin egzaminu poprawkowego;

3)      pytania egzaminacyjne;

4)      wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym  terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem i powtarza klasę.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne  są, zgodnie ze szkolnym planem  nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 19a

1. Uczniowie Gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.          

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści.

4.Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1)      wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2)      określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3)      wykonanie zaplanowanych działań;

4)      publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Zespołu
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia Gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7.Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach  realizacji projektu edukacyjnego.

8. Informacja o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor Zespołu może zwolnić ucznia z realizacji projektu  edukacyjnego.

10. W przypadkach, o których mowa ust. 11, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 20

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum:

1)      jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne  oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem§18 ust. 6.

2)      w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu o którym mowa w § 30, z zastrzeżeniem § 38 i 47 ust.4

2. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. Uczeń, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa ust. 4 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

4. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Załącznik nr 1

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć obowiązkowych i dodatkowych

 

 

Roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą niż przewidywana z zajęć uczeń może uzyskać w wyniku sprawdzenia jego wiadomości i umiejętności przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Uczniowie, którzy chcą uzyskać wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z określonych zajęć, powinni zgłosić wniosek z uzasadnieniem do 2 czerwca nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

Po otrzymaniu wniosku nauczyciel na następny dzień podaje uczniowi termin oraz sposób sprawdzenia jego wiadomości i umiejętności. Uzyskana ocena w wyniku sprawdzenia nie może być niższa niż ocena przewidywana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.