Prawa i obowiązki ucznia

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

na podstawie Statutu Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Zalesiu

Uczeń ma prawo do:

1)  zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania,

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,

7) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły ; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,

8) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Zespołu  i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,

9) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu,

10) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,

11) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu,

12) uczestniczenia w zajęciach, pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

udokumentowana pozaszkolna działalność   ucznia jest oceniana na równi z działalnością szkolną

13) reprezentowania Szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,

14) do pomocy socjalnej w następującej formie:

a) uczniowie z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej mającej możliwość sfinansowania w całości lub części kosztów obiadów, zakupu podręczników lub odzieży z funduszu Rady Rodziców, GOPS.

b) podania w tej sprawie uczeń lub jego rodzice składają na ręce Dyrektora Zespołu.

c) przed wydaniem decyzji organ finansujący pomoc może prze prowadzić wywiad środowiskowy lub rozmowy z zainteresowanymi rodzicami w miejscu ich zamieszkani;

15) do korzystania z pomieszczeń i terenów szkolnych – tylko w obecności nauczyciela lub rodziców, którzy zadeklarują taką formę pomocy szkole.

Uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, powinien postępować zgodnie z §13 niniejszego Statutu.

 

 

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie:

a) systematycznie i aktywnie brać udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie,

b) uzupełniać braki wynikające z absencji,

c) starannie prowadzić zeszyty zgodnie z wymogami nauczycieli,

d) starannie i sumiennie odrabiać prace domowe,

e) przychodzić do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed pierwszą lekcją oraz opuszczać szkołę bezpośrednio po zakończeniu zajęć,

f) pozostawiać salę lekcyjną w nienagannym porządku,

g) dbać o sprzęt i pomoce naukowe,

h) niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi wszystkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych,

i) opuszczać sale lekcyjne podczas przerw,

j) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego,

k) dostosować się do organizacji nauki w szkole: uczniom zabrania się biegania po korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, samowolnego oddalania się z budynku szkoły, samowolnego korzystania z sal,

l) przestrzegania regulaminów klasopracowni i pomieszczeń sportowych oraz korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,

ł) wykonywania poleceń wydawanych przez wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi,

m) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie dwóch tygodni poprzez pisemny lub ustny kontakt rodzica /prawnego opiekuna/ z wychowawcą,

n) w przypadku zwolnienia /z kilku lekcji/ przedstawić pisemny wniosek od rodziców/ prawnego opiekuna/ w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły ( oświadczenie rodzica umieszczone powinno być w „ Zeszycie usprawiedliwień i zwolnień ucznia ‘’ lub prośba złożona osobiście ),

o) dbania o schludny wygląd /przebywanie w szkole bez makijażu, zabrania się malowania włosów chłopcom zabrania się noszenia kolczyków/,

p) zmiany obuwia /wyłącznie miękkiego i tekstylnego/ oraz posiadania podpisanego woreczka na obuwie zastępcze pozostawionego w szatni,

r) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości oraz porządku na terenie szkoły,

s) naprawić wyrządzone szkody materialne,

t) okazywać szacunek pracownikom szkoły, ludziom starszym oraz rówieśnikom,

u) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów /uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających zarówno w budynku szkoły i poza nią,

w) nie przynosić do szkoły telefonów komórkowych / za nieprzestrzeganie powyższej  zasady grozi zabranie telefonu do depozytu – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia,

y) w przypadku nagrywania głosu lub obrazu za pomocą telefonu należy uzyskać zgodę osoby nagrywanej lub fotografowanej,

z) zabrania się przynoszenia do szkoły rzeczy wartościowych i zagrażających zdrowiu lub życiu innych.

 

§ 41

Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska w  następujących formach:

1) pochwała wychowawcy wobec klasy,

2) wyróżnienie przez dyrektora szkoły na apelu,

3) przyznanie nagrody rzeczowe: dyplomu, książki itp.

4) wystosowanie przez dyrektora szkoły listu pochwalnego dla rodziców (opiekunów).

5) świadectwo z biało – czerwonym paskiem z nadrukiem „ z wyróżnieniem”

Wyróżnienia i nagrody przyznaje się na wniosek wychowawcy klasy oraz organów Zespołu. Uczeń klasy IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum otrzymuje promocję ( kończy

szkołę ) z wyróżnienie, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 42

Uczeń może być ukarany:

  • ustnym upomnieniem wychowawcy klasy,
  • nagana wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,
  • ustnym upomnieniem Dyrektora Zespołu,
  • naganą Dyrektora Zespołu – uczeń ukarany naganą Dyrektora nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę .
  • zawieszenia prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania Szkoły na zewnątrz,

 

§ 43

Dyrektor udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy. O udzielonej naganie Dyrektora Zespołu wychowawca informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

§ 44

1. W zespole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowania wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.

3. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.

4. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary  wymierzonej przez nauczyciela do dyrektora zespołu w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.

5. Dyrektor może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska on poręczenie samorządu uczniowskiego albo nauczyciela wychowawcy. Prawo do odwołani przysługuje również rodzicom  ( opiekunom) ucznia.

Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.