PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

ZESPOŁU SZKÓŁ

IM. ŚW. JANA KANTEGO W ZALESIU

 

 

 

 

 

            Problemy dzisiejszych dzieci i młodzieży biorą swój początek w zmianach,

które zaszły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Akceptując fakt, że zmiany te są nieuniknione, należy położyć szczególny nacisk na przygotowanie młodego człowieka do życia w świecie rewolucyjnych przemian cywilizacyjnych, informacyjnych

i społecznych. Rozchwianie i zamieszanie systemu wartości powoduje,

że współczesny człowiek coraz częściej zadaje sobie pytanie: jak żyć?  

W znalezieniu odpowiedzi na to pytanie powinna pomóc uczniowi placówka oświatowa. Głównym więc celem obecnej szkoły winien być wszechstronny rozwój osobowości wychowanka w tym intelektualny, emocjonalny, duchowy i fizyczny.

Skuteczność wychowania w dzisiejszej szkole uzależniona jest od obalenia stereotypów myślowych dotyczących kształcenia osobowości ucznia. W szczególności zaś chodzi o dostrzeżenie, że wychowanie opiera się na władzy i dialogu, elementach które powinny się uzupełniać i wspierać. Jeśli będziemy tego świadomi, to wówczas wychowanie, i to zarówno w świadomości rodziców, nauczycieli i wychowawców, będzie dotyczyło prowadzenia dialogu wychowawczego oraz sposobu sprawowania władzy wychowawczej. Wychowanie więc powinno być ukierunkowanym działaniem opartym na zrozumieniu i dialogu.

Program wychowawczy jest adresowany do:

a)      rodziców, którzy powierzając swoje dzieci oczekują właściwego procesu wychowawczego oraz wyposażenia ich w wiedzę i umiejętności potrzebne w życiu,

b)     uczniów, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i umiejętności, zaakceptowaniu siebie i innych oraz aktywnego włączenia się w życie społeczne,

c)      nauczycieli i wychowawców, którzy realizują misję nauczania i wychowania młodego pokolenia a przy tym kierują się zawsze dobrem dziecka i pozostają

w kontakcie z rodziną i środowiskiem.

MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ W ZALESIU

 

 

„Zespół Szkół w Zalesiu wykorzystując bazę dydaktyczną i doświadczenie pracowników, daje możliwość zdobycia każdemu uczniowi rzetelnej i wszechstronnej wiedzy w zakresie pełnego rozwoju intelektualnego i kulturowego, a także przygotowanie do swobodnego poruszania się we współczesnym świecie”.

Nauczyciele w pracy wychowawczej wspierają rodziców w wychowaniu, w tym celu, aby dzieci osiągnęły dojrzałość emocjonalną i społeczną oraz potrafiły kierować się w życiu właściwym systemem wartości i normami społecznymi.

 

WIZJA PLACÓWKI

 

„Dziecko jest wspólnym dobrem rodziców i szkoły i społeczeństwa”.

 

Aby zrealizować to hasło szkoła musi być wspólnotą opartą na zasadzie przyjaźni, partnerstwa, szacunku, wzajemnej pomocy i zaangażowania uczniów, rodziców

i wychowawców.

 

1. Placówka nasza jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym uczniom.

2. Przyjmuje uczniów takimi, jacy są, wykorzystując potencjał, jaki w nich tkwi.

3. Zapewnia dobrą opiekę i rozwój zainteresowań oraz poziom kształcenia dostosowany do możliwości potrzeb i aspiracji uczniów.

4. Współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców opiera się na wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu.

5. Przygotowuje uczniów do funkcjonowania we współczesnym świecie i właściwego pełnienia ról społecznych.

6. Wspiera działania nauczycieli, którzy doskonalą organizację procesu kształcenia

w celu zwiększenia efektywności pracy.

7. Pielęgnuje tradycję i wychowuje w duchu patriotyzmu.

8. Promuje zdrowy styl życia i właściwe zachowania żywieniowe.

9. Wyróżnia się działalnością na rzecz ochrony przyrody i uczy zasad zrównoważonego rozwoju.

10. Kształtuje właściwe postawy społeczne i wartości moralne.

11. Współpracuje ze wszystkimi środowiskami związanymi z procesem dydaktycznym i wychowawczym.

12.Dba o wzrost kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

 

MODEL WYCHOWANKA

 

            Zgodnie z naszymi zamierzeniami charakteryzujemy absolwenta naszej szkoły następująco

Uczeń:

1. W dziedzinie wiedzy, umiejętności i rozwoju intelektualnego:

 • korzysta z różnych źródeł wiedzy,
 • sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami,
 • poszerza swoje wiadomości na temat zjawisk i zależności występujących

w świecie oraz z interesujących go dziedzin,

 • potrafi szukać, oceniać i wykorzystywać informacje,
 • dokonuje selekcji i syntezy wiedzy w panującym szumie informacyjnym,

2. W dziedzinie emocjonalnej i kontaktów społecznych:

 • umie wyrazić własne myśli i przeżycia,
 • jest asertywny,
 • stosuje właściwe zasady komunikowania się,
 • potrafi właściwie rozwiązywać problemy w klasie i poza nią, ma umiejętności negocjacyjne,
 • jest tolerancyjny: szanuje poglądy innych i rozumie różnice wynikające

z niejednakowych możliwości, motywacji oraz odmienności kulturowej innych ludzi,

 • jest odpowiedzialny za swoje słowa i czyny,
 • potrafi przyznać się do błędu. Wykazuje poczucie współdziałalności za efekty pracy grupy – dotrzymuje obietnic, zobowiązań i terminów,
 • ma poczucie własnej wartości ,
 • potrafi reprezentować swoje poglądy i bronić ich,
 • ze spokojem przyjmuje porażki i sukcesy i wykorzystuje je jako element motywacyjny do dalszej pracy nad własną osobowością,

3. W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny oraz rozwoju fizycznego:

 • planuje swoją pracę i wypoczynek,
 • posiada ugruntowane nawyki higieniczne, umie zaplanować pracę i aktywny wypoczynek,
 • potrafi przeciwdziałać stresowi,
 • jest aktywny fizycznie,
 • zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku,
 • nie stosuje używek zagrażających zdrowiu,
 • nie używa narkotyków, nie pije i nie pali,
 • dba o swoje zdrowie i o zdrowie innych,

4. W życiu społecznym:

 • łatwo nawiązuje kontakty i ma swoich przyjaciół,
 • ma hobby i zainteresowania, które pomagają mu w wyborze szkoły i zawodu,
 • potrafi odróżnić prawdę od kłamstwa,
 • wdraża w życie właściwy system wartości i norm moralnych,
 • zna podstawowe przepisy prawa, przestrzega ich,
 • jest krytyczny i rozważny,
 • odpowiednio reaguje na niewłaściwe zachowania,
 • szanuje mienie społeczne,
 • niesie pomoc ludziom potrzebującym,
 • wypełnia właściwie swoje funkcje w rodzinie, szkole i środowisku,
 • współpracuje z dorosłymi na wielu płaszczyznach życia społecznego,
 • przestrzega zasad, reguł i norm współdziałania w grupie.

 

SZKOŁA NASZA UMOŻLIWIA UCZNIOM:

 

& poznanie własnej Ojczyzny,

& poznanie i rozumienie świata oraz jego kultury,

& ujawnienie zainteresowań i uzdolnień,

& rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów,

& poszukiwanie duchowych wartości życia,

& kształtowanie i ocenę własnej wartości, rozwijanie potrzeby doskonalenia się,

& podejmowanie aktywności poznawczej i twórczej,

& kierowanie własnym rozwojem,

& przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata i odnajdywania

w nim własnego miejsca,

& ukształtowanie systemu wartości w oparciu o wartości uniwersalne: prawda, dobro, piękno.

 

Aby prawidłowo wdrażać program wychowawczy w dzisiejszej dobie, należy stworzyć jak najdogodniejsze ku temu warunki, stworzyć doskonałą bazę dydaktyczną. Na nią właśnie zwracają szczególną uwagę nie tylko uczniowie, ale i rodzice. Dla nich dzisiejsza dobra baza to:

ü  przestronne, ciepłe i wygodne klasy

ü  wyposażenie klasopracowni w doskonały sprzęt umożliwiający przygotowanie uczniów do współczesnego życia,

ü  sala komputerowa umożliwiająca wszystkim uczniom równomierne korzystanie z programów multimedialnych,

ü  dostęp do internetu zapewniający uczniom poszerzenie wiedzy,

ü  sale gimnastyczne i boisko sportowe zapewniające uczniom prawidłowy rozwój fizyczny,

ü  stworzenie uczniom możliwości korzystania z biblioteki z bogatym księgozbiorem oraz czytelni z dostępem do różnorodnych czasopism. Szkoła powinna być otwarta na kontakty i ścisłą współpracę z rodzicami, aby wspierać ich w procesie wychowawczym,

ü  tworzenie kół zainteresowań rozwijających zainteresowania uczniów oraz podnoszących ich poziom intelektualny.

 

SZKOŁA NASZA W PRZYSZŁOŚCI BĘDZIE POMAGAĆ UCZNIOM W OSIĄGANIU PEŁNEGO ROZWOJU PRZEZ:

 

- stworzenie miłej i bezpiecznej atmosfery,

- prowadzenie atrakcyjnych i efektownych zajęć pozalekcyjnych, wynikających

z Karty Nauczyciela,

- wzbudzanie potrzeby nauki i podejmowania jej jako procesu trwającego całe życie,

- rozwijanie indywidualnych i twórczych umiejętności dziecka,

- wzbudzanie poczucia dumy z osiąganych wyników i torowanie drogi do sukcesów,

- zagwarantowanie godności ucznia,

- umożliwienie uczniowi współudziału w decydowaniu o sprawach szkolnych,

- kształtowanie właściwego stosunku do zabawy, pracy i wypoczynku,

- zapewnienie właściwego funkcjonowania w zbiorowości poprzez zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego,

- rozwijanie dobrych stron ucznia, zapewniając mu samorealizację,

- zapewnienie zdrowego rozwoju psychofizycznego,

- uczenie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności w grupach rówieśniczych i relacjach z rodzicami,

- przestrzeganie praw człowieka, dziecka i ucznia,

- wspieranie uczniów w budowaniu właściwego systemu wartości,

- kształtowanie postaw patriotycznych.

 

Nie bez wpływu na przygotowanie dziecka do przyszłego życia ma:

- praca mądrych i życzliwych nauczycieli wprowadzających partnerskie układy

w szkole, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego stosunku między dialogiem

a decydowaniem,

- poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie zmiany.

Chcemy, aby nasza szkoła, oprócz funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej, spełniała funkcję środowiskową. Chcemy, aby miernikiem naszej szkoły była osoba ucznia i to, jakim on się stanie, oceny nie są tu najważniejsze. Najważniejsze jest to, aby nasze cele pokryły się z celami uczniów, ich zainteresowaniami i możliwościami, aby doszło do obustronnego zrozumienia, abyśmy mogli pomóc uczniowi osiągnąć jego cele.

 

ZADANIA WYCHOWAWCY

 

I. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z RELACJI WYCHOWAWCA – UCZEŃ:

 1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczniów.
 2. Poznanie uczniów w klasie, ich osobowości, warunków domowych

i środowiskowych (np. obserwacja, wywiad, rozmowy, ankiety).

 1. Interesowanie się postępami ucznia w nauce (kontrola, kontakt

z nauczycielami, uczenie metod uczenia się)

 1. Organizowanie indywidualnej pomocy i opieki dla uczniów, którzy mają szczególne trudności w nauce i zachowaniu oraz są w złej sytuacji materialnej lub społecznej.
 2. Współpraca z nauczycielami przedmiotów celu ustalenia i koordynacji działań wychowawczych wobec uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka – w przypadku uczniów uzdolnionych oraz ze specyficznymi trudnościami.
 3. Czuwanie nad zachowaniem uczniów (regulamin, kontakt, obserwacje, rozmowy).
 4. Kontrola przestrzegania praw ucznia przez nauczycieli i rodziców oraz wypełniania obowiązków ucznia wobec innych (np. przydział zadań

w klasie, rozmowy, ewaluacja).

 1. Pełnienie roli powiernika dla uczniów, którzy zwierzają mu się ze swoich problemów i pragną uzyskać poradę.
 2. Pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych,

np. radzenia sobie ze stresem, właściwego nawiązywania kontaktów z ludźmi, właściwego wyrażania emocji, rozwiązywania konfliktów, umiejętności podejmowania decyzji.

 

II. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z RELACJI WYCHOWAWCA – KLASA

 1. Organizowanie zajęć wychowawczych w czasie godzin z wychowawcą.
 2. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej życia i pracy klasy.
 3. Dbałość o funkcjonowanie i estetyczne urządzenie sali lekcyjnej. Przestrzeganie zasad dostosowania stolików uczniowskich do wzrostu uczniów.
 4. Zapoznanie uczniów z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz kryteriami ustalania ocen zachowania (statut szkoły).
 5. Ustalenie z uczniami reguł zachowania i egzekwowanie ich przestrzegania.
 6. Kształtowanie zwartego i zintegrowanego zespołu klasowego.
 7. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.
 8. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

Pełnienie roli arbitra w klasie podczas rozwiązywania problemów wychowawczych oraz rozstrzygania sporów poprzez negocjacje stron będących w konflikcie.

 1. Obrona interesów klasy na forum szkoły. (rada pedagogiczna, rozmowy

z dyrektorem).

10. Organizowanie wycieczek dydaktycznych, imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz sprawowanie w tym czasie opieki nad wychowankami.

11. Kształtowanie u ucznia postaw: odpowiedzialności, tolerancji, samodzielności.

12. Budowanie własnego autorytetu poprzez sprawiedliwość i konsekwencję

w działaniu.

13. Tworzenie klimatu wzajemnego zaufania i współpracy.

14. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

15. Promowanie u uczniów właściwych form spędzania wolnego czasu.

16. Doskonalenie umiejętności planowania i organizowania wykonywanej pracy

w celu lepszego przygotowania do pełnienia ról społecznych.

 

III. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z RELACJI WYCHOWAWCA – RODZICE I ŚRODOWISKO:

 1. Stałe zapoznawanie rodziców z aktualną sytuacją dziecka w szkole, z postępów w nauce i możliwość poprawy tego stanu. Uczenie rodziców, jak mogą pomóc dziecku w nauce.
 2. Informowanie rodziców o wymaganiach stawianych ich dzieciom oraz celach, programach, formach metodach pracy w klasie i szkole.
 3. Współpraca i współdziałanie z rodzicami uczniów w bezpośrednim oddziaływaniu wychowawczym oraz tworzenie korzystnych warunków dla wspierania uczniów w ich prawidłowym rozwoju psychofizycznym

i społecznym w szkole i w rodzinie.

 1. Informowanie rodziców o zadaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły, aktach prawnych obowiązujących w szkole, wynikach w nauce i zachowaniu uczniów (zebrania z rodzicami, indywidualne rozmowy). Zapoznanie rodziców szczególnie ze szkolnym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania.
 2. Organizowanie obowiązkowych zebrań z rodzicami oraz kontakty indywidualne w miarę potrzeb (rozmowy telefoniczne, poczta elektroniczna, kontakty korespondencyjne, spotkania towarzyskie i okolicznościowe, spotkania

z „trójką klasową”).

 1. Pedagogizacja – omawianie problemów wychowawczych nurtujących rodziców i ich dzieci.
 2. Współudział w profilaktyce i eliminowaniu zachowań i postaw patologicznych (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, przemoc, pornografia itp.)
 3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, higienistką oraz specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb

i trudności oraz rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów. Organizację i formę tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 1. Organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form życia zespołowego, które rozwijają jednostki i integrują zespół klasowy. Włączenie rodziców do organizowania procesu dydaktyczno – wychowawczego, w klasie, udział w różnego typu zajęciach, wycieczkach, imprezach klasowych

i szkolnych.

10. Kształtowanie współodpowiedzialności rodziców za warunki oraz wyniku uczenia się dzieci.

 1. 11.  Pomoc rodzicom w zakresie rozwiązywania kryzysów rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży.

 

KAŻDY NAUCZYCIEL WYCHOWAWCĄ – ZADANIA WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI

            Nauczyciele zawsze wywierają określony wpływ na uczniów i wpływają na zachowanie, sposób myślenia, obyczaje i kształtowanie postaw dzieci i młodzieży.

W procesie dydaktyczno – wychowawczym ważne jest, by to oddziaływanie było pozytywne i sprzyjało wszechstronnemu rozwojowi psychofizycznemu uczniów.

 1. Organizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego w zakresie danego przedmiotu nauczania i przejęcie odpowiedzialności za jego przebieg, poziom

i wyniki nauczania.

 1. Realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki w ramach realizowanego przedmiotu.
 2. Doskonalenie warsztatu swojej pracy. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 3. Informowanie rodziców, wychowawcy klasowego o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów.
 4. Właściwe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
 5. Uczenie dzieci przestrzegania zasad pracy: systematyczności, punktualności, zdyscyplinowania, skupienia uwagi na wybranych problemach, pracowitości.
 6. Uczenie zasad współżycia w grupie i poprawnej komunikacji przestrzegania obowiązujących norm, tolerancji, właściwych relacji interpersonalnych …
 7. Podnoszenie poczucia własnej wartości uczniów i wyrabianie w nich samokrytycyzmu.
 8. Przypominanie uczniom zasad kultury życia codziennego, istoty koleżeństwa

i przyjaźni, szacunku, pomocy, współpracy, empatii.

10. Podkreślanie znaczenia:

 • wartości ogólnoludzkich
 • norm moralnych,
 • autorytetów,
 • tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych
 • wartości rodziny

dla właściwego funkcjonowania małych i dużych grup społecznych.

11. Uczenie troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

12. Uczenie umiejętności podtrzymywania właściwych relacji międzyludzkich,

w tym szczególnie z osobami niepełnosprawnymi, chorymi i starszymi.

13. Ukazywanie zagrożeń cywilizacyjnych i ochrona przed nimi. Podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu.

14. Kształtowanie zdrowego stylu życia. Ukazywanie przyczyn i skutków używania środków psychoaktywnych oraz innych nałogów.

15. Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza nią.

16. Przestrzeganie prawa ucznia do intymności. Kształtowanie postaw asertywnych.

17. Umożliwianie poznania regionu i jego kultury.

18. Organizowanie różnorodnych wydarzeń wyzwalających przeżycia związane

z obchodzeniem ważnych dla kraju rocznic. Ukazanie łączności „małej historii”. Kształtowanie postawy patriotycznej.

19. Ukazanie uczniom zagrożeń wychowawczych związanych z niewłaściwym korzystaniem ze środków audiowizualnych (Internet, gry komputerowe, telewizja, itp.).

20. Podniesienie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym (w szczególności w środowisku „nowych mediów”).

21. Włączanie uczniów do udziału w zawodach sportowych, zajęcia turystyczno – rekreacyjnych z przestrzeganiem obowiązujących zasad.

22. Wyrabianie doznań estetycznych.

23. Umożliwianie uczniom działalności i udziału w różnego rodzaju organizacyjnych, kołach zainteresowań, konkursach mających na celu ich rozwój intelektualny i społeczny.

 

Szkoła i instytucje wspierają rodziców w procesie wychowania. Opierają się

w swoich działaniach na woli rodziców i nie mogą się jej przeciwstawiać. Nauczyciele nie ponoszą jednak wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowawcze.

 

POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH

 

Nauczyciel w swej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinien zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

 

 • znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego

(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

 • rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 • mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,
 • stawali się coraz bardziej samodzielnymi w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętne dążenie do dobra własnego

z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie i za innych,

 • poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
 • uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie

w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

 • przygotowali się do rozpoznania wartości moralnych, dokonywania wyborów

i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

 • kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych

i  rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów

 

ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI, TRADYCJE, OBYCZAJE,

IMPREZY SZKOLNE.

 

 

WSPOMAGAJĄCE PROCES WYCHOWAWCZY

 

 

1. Pasowanie uczniów klas pierwszych.

 

2. Obchodzenie rocznic i świąt państwowych:

 

š Rocznica wybuchu II wojny światowej

š Dzień Edukacji Narodowej

š Święto Patrona Szkoły

š Święto Odzyskania Niepodległości

š Dzień Papieski. Wspomnienie o św. Janie Pawle II, Papieżu Polaku

š Rocznica Katynia

š Święto Konstytucji 3-go Maja

 

3. Kultywowanie tradycji i obyczajów:

 

š Wybory do Samorządu Uczniowskiego

š Andrzejki

š Mikołajki

š Opłatek

š Wigilie klasowe

š Choinka

š Jasełka

š Pierwszy dzień wiosny

š Dzień Babci i Dziadka

š Dzień Seniora

š Walentynki

š Dzień Kobiet

š Dzień Wiosny

š Zawody Sportowe

š Dzień Matki

š Dzień Dziecka

š Festyn Rodzinny

š Dzień Ziemi

š Dzień Sportu

š Współuczestnictwo we mszy świętej 3 Maja, 11 listopada i w Święto Patrona

š Dzień Garncarstwa

š Pożegnanie uczniów kończących gimnazjum

š Zbiórki surowców wtórnych

š Dyskoteki szkolne

 

 

 

 

 

ROZWIJAJĄCE ZAMIŁOWANIA I ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW

 

1. Wycieczki

 

W szkole organizowane są wycieczki jednodniowe. Ze względu na trudną sytuację materialną wielu rodzin nauczyciele wspólnie z uczniami prowadzą sklepik uczniowski zdobywając w ten sposób pieniądze na dopłatę do wycieczek i różnych wyjazdów

np. do kina, teatru. Jednocześnie młodzież uczy się przedsiębiorczości, odpowiedzialności, samorządności.

 

2. Imprezy i uroczystości klasowe i szkolne.

 

Przygotowane przez uczniów przy pomocy nauczycieli i rodziców są okazją do integracji zespołu, wdrażają do prezentowania swojej pomysłowości, dają satysfakcję, uczą odpowiedzialności, pielęgnują tradycję, obrzędowość szkolną, regionalną, chrześcijańską i narodową.

 

3. Rekolekcje.

 

4. Konkursy i udział w zawodach sportowych.

 

5. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych.

 

6. Działalność w organizacjach (także pozalekcyjna):

² Samorząd Uczniowski

² Szkolne Koło ”Caritas”

² Kółko Misyjne

² Sklepik

 

7. Koła przedmiotowe; koła zainteresowań – w zależności od potrzeb edukacyjnych uczniów

 

 

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

Przebieg i efekty pracy w dziedzinie wychowania poddawane są systematycznej, bieżącej obserwacji i ocenie.

Oto przyjęte zasady:

SPOSOBY I ŚRODKI EWALUACJI:

 1. Ewaluacja jest prowadzona w ciągu całego cyklu kształcenia.
 2. Polega na:

a) OBSERWACJI:

 • postępu w zachowaniu i nauce,
 • zmian w zachowaniu (pozytywnych lub negatywnych),
 • występowania u uczniów pożądanych cech,
 • relacji uczniów w kontaktach społecznych,
 • zachowań uczniów w czasie zajęć, przerw śródlekcyjnych, uroczystości klasowych i szkolnych, imprez i wycieczek,
 • kultury osobistej uczniów,
 • sprawności fizycznej uczniów,
 • pozycji ucznia w społeczności szkolnej,
 • akceptacji w grupie.

b) OCENIE:

 • ilości i jakości prac uczniów,
 • poziomu wiadomości i umiejętności uczniów, którzy biorą udział

w konkursach i projektach oraz stopnia ich zaangażowania i wkładu pracy,

 • samopoczucia uczniów w szkole (ankieta, obserwacja, wywiad)
 • umiejętności i wiadomości opanowania przez uczniów.

c)      ANALIZIE:

 • frekwencji i aktywności uczniów na zajęciach lekcyjnych i innych organizowanych przez szkolę (przyczyny nieobecności itp.),
 • wyników ewaluacji programu przeprowadzonej wśród uczniów i ich rodziców (np. ankiety, rozmowy),
 • współpraca z rodzicami uczniów i środowiskiem lokalnym.

 

 

Lp.

 

Cele i zadania

 

Sposób realizacji

 

Odpowiedzialni za realizację

 

Uwagi

 

1.

Zapoznanie uczniów i rodziców z dokumentacją regulującą życie szkoły.

1. Omówienie z rodzicami i uczniami obowiązujących dokumentów regulujących pracę szkoły.

wychowawcy

 

2.

Rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów i ich potrzeb.

1. Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami.

2. Współpraca z pedagogiem i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, GOPS-em.

wychowawcy, rodzice, pedagog

 

3.

Integracja zespołu klasowego

1. Określenie swoich mocnych i słabych stron.

2. Uczenie umiejętności współpracy w grupie.

3. Organizacja i udział w uroczystościach szkolnych.

4. Praca w samorządzie szkolnym.

wychowawcy

 

4.

Angażowanie rodziców w życie szkoły

1. Zebrania informacyjne i pedagogizacja rodziców.

2. Aktywny udział rodziców w zebraniach, wycieczkach, uroczystościach klasowych i szkolnych.

3. Ustalenie z rodzicami wspólnej strategii działań mającej na celu uzyskanie jak najlepszych wyników w pracy opiekuńczo – wychowawczej.

4. Kontynuacja Programu „Trzymaj formę” promującego zasady zdrowego żywienia i  aktywności fizycznej.

wychowawcy, rodzice, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy.

 

5.

Propagowanie zdrowego stylu życia. Ochrona przed uzależnieniami

1. Pogadanki nt. przestrzegania higieny osobistej i higieny pracy.

2. Prezentacja interesujących form spędzania wolnego czasu.

3. Zorganizowanie zajęć nt. przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, AIDS i używaniu substancji psychoaktywnych.

4. Zapoznanie uczniów z przyczynami, formami i skutkami nowych uzależnień (np. od gier i programów komputerowych, telefonów komórkowych, e-hazardu) oraz metodami zapobiegania im.

wychowawcy, nauczyciele, rodzice

 

6.

Poznanie zasad dobrego zachowania

1. Poznanie i kształtowanie zasad kulturalnego  i właściwego zachowania się w różnych sytuacjach oraz ich egzekwowanie podczas wycieczek i imprez szkolnych.

2. Kształtowanie opiekuńczych postaw wobec dzieci młodszych.

3. Wyrabianie odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej oraz tolerancji wobec innych uczniów.

4. Wspólna troska nauczycieli, rodziców, uczniów o kulturę bycia ze szczególnym uwzględnieniem kultury słowa.

5. Wyrabianie szacunku i właściwej postawy wobec osób starszych.

6. Zwracanie uwagi na prawidłowe spędzanie czasu podczas przerw na kulturalną postawę oraz właściwe zachowanie podczas wychodzenia z klas.

wychowawcy, nauczyciele

 

 

wychowawcy klas

wychowawcy, nauczyciele

 

wychowawcy, nauczyciele

 

wychowawcy, nauczyciele

 

wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

7.

Zapobieganie zachowaniom patologicznym.

1. Przeciwdziałanie różnym formom agresji: słownej i fizycznej oraz cyberprzemocy czyli agresji z wykorzystaniem mediów elektronicznych

- rozmowy indywidualne nauczycieli z uczniami i ich rodzicami

- informowanie uczniów i rodziców o konsekwencjach umieszczania niewłaściwych sms- ów, e-maili, zdjęć lub filmików czy upublicznianie prywatnych materiałów, np. listów, zdjęć

- informacje od dyrektora przekazane na spotkaniach i apelach

- monitoring

- pełnienie dyżurów na korytarzach szkolnych i podwórku szkolnym

- reagowanie na niewłaściwe zachowania uczniów (uwagi ustne, pisemne) kontakt z rodzicami

- promowanie właściwych zachowań

- współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi te działania.

wychowawcy, nauczyciele

 

8.

Uczenie szacunku dla dobra wspólnego, przygotowanie się do życia społecznego

w klasie, rodzinie, społeczności lokalnej,

w państwie

w duchu przekazu dorobku kulturalnego. Kształtowanie postaw patriotycznych.

1. Kształtowanie umiejętności odnalezienia się w grupie

i nawiązywania kontaktów.

2. Umacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej

i wyrabianie odpowiedzialności za nią.

3. Podejmowanie wysiłków zmierzających do wytworzenia prawidłowej atmosfery  wspólnoty klasowej.

4. Dbanie o dobre imię szkoły, jej wygląd i poszanowanie wspólnej własności.

5. Rozwijanie więzi narodowej, szacunku dla tradycji

i symboli narodowych poprzez organizowanie i czynne uczestniczenie w uroczystościach o charakterze patriotycznym.

6. Motywowanie do doskonalenia siebie, jako warunek do prawidłowego funkcjonowania w życiu szkolnym.

7. Kształtowanie u uczniów postawy samowychowania przez formowanie sumienia, zdrowej ambicji, odpowiedniej postawy wobec trudności, silnej woli, poczucia godności i własnej wartości.

8. Poznawanie dorobku kulturowego własnego regionu.

9. Nawiązanie kontaktu ze środowiskiem lokalnym dla wytworzenia więzi i ugruntowania poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.

10. Systematyczna kontrola frekwencji i usprawiedliwiania nieobecności.

11. Ocena pracy dyżurnych.

12. Ponoszenie odpowiedzialności za zniszczone cudze przedmioty.

13. Uczenie szacunku dla polskiej tradycji, pamiątek kultury i przyrody.

14. Zaangażowanie w problematykę ekologiczną. Rozumienie konieczności ochrony środowiska i dbałość o jego utrzymanie.

wychowawcy, nauczyciele

 

wychowawcy

 

wychowawcy, nauczyciele

 

wychowawcy, nauczyciele

 

wychowawcy, nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

 

wychowawcy, wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie

 

 

9.

Kształtowanie postaw dialogu, umiejętności słuchania innych

i rozumienia ich poglądów, umiejętność współdziałania

i współtworzenia

w szkole wspólnoty nauczycieli

i uczniów

1. Poznanie cech jasnego wypowiadania się (język wypowiedzi, szybkość, ton, barwa)

2. Stosowanie kulturalnej dyskusji na lekcjach.

3. Wykorzystywanie odpowiednio dobranych audycji telewizyjnych na lekcjach.

4. Poznawanie sposobów mowy ciała.

5. Kształtowanie umiejętności wyrażania poglądów

i okazywania uczuć poprzez sytuacje symulowane oraz uczestnictwo w zabawach i konkursach.

6. Wyrabianie poczucia własnej wartości, asertywności.

7. Kształtowanie u uczniów umiejętności opanowania emocji

w różnych sytuacjach np. w trakcie konfliktów rówieśniczych.

8. Eliminowanie przemocy ze stosunków międzyludzkich, zawieranie kompromisów, wybaczanie krzywd.

9. Przygotowanie do życia w społeczeństwie przez aktywną

i bezinteresowną pomoc innym, twórczą aktywność na terenie klasy i szkoły.

10. Uświadomienie uczniom wartości kultury w życiu codziennym, filmu, teatru oraz konieczności czytelnictwa, jako sposobu rozwoju intelektualnego.

11. Działania wychowawcze uczące odpowiedzialności

za środowisko społeczne i przyrodnicze.

12. Kształtowanie postaw estetycznych przez dbałość

o swój wygląd, higienę osobistą i wygląd otoczenia.

13. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Wisłok”

w organizowaniu wycieczek i konkursów ekologicznych.

14. Zajęcia doskonalące techniki dyskutowania, wyrażania sądów i opinii w sposób taktowny.

15. Kształtowanie postaw tolerancji.

nauczyciele języka polskiego, nauczyciele

wychowawcy, nauczyciele

nauczyciele

 

nauczyciele

nauczyciele

 

 

wychowawcy, nauczyciele

wychowawcy, nauczyciele

 

wychowawcy, nauczyciele

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy, nauczyciele biologii, przyrody, higienistka

wychowawcy, nauczyciele języka polskiego i historii, nauczyciele biologii

wychowawcy

 

 

wychowawcy, nauczyciele, higienistka

 

10.

Uczenie się planowania, działania

i przewidywania jego efektów oraz zachowania się

w trudnych sytuacjach

1. Kształtowanie umiejętności planowania zajęć oraz zdrowego wypoczynku.

2. Organizowanie zabaw szkolnych, wycieczek uczestnictwo

w zajęciach pozalekcyjnych, udział w zawodach, rozgrywkach sportowych.

3. Wyrabianie umiejętności wyznaczania sobie celów działania

i sposobów ich osiągania.

4. Dokonywanie samokontroli i samooceny swojej pracy

i wyciąganie wniosków.

5. Kształtowanie umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życiowych poprzez stworzenie ich i odgrywanie

w nich ról.

6. Rozróżnianie dobra i zła oraz odpowiednie reagowanie na nie. Umiejętność dokonywania właściwych wyborów.

7. Kształtowanie umiejętności stosowania słowa „nie”

w różnych sytuacjach życiowych.

8. Wyrabianie umiejętności szukania pomocy w trudnych sytuacjach u innych osób i instytucji.

9. Rozwijanie zainteresowań indywidualnych.

10. Uczenie odporności na niepowodzenia i porażki oraz bezkonfliktowego rozwiązywania trudności.

11. Rozwijanie zainteresowań indywidualnych.

12.Współpraca z rodzicami w pokonywaniu trudności związanych z okresem dojrzewania wychowanków.

13. Poznawanie siebie, swoich talentów i zainteresowań.

14. Podejmowanie problematyki wyboru zawodu.

nauczyciele przyrody, higienistka szkolna

wychowawcy, nauczyciele

 

 

wychowawcy, nauczyciele

 

wychowawcy, nauczyciele

 

wychowawcy, nauczyciele

 

 

wychowawcy, nauczyciele

 

wychowawcy, nauczyciele

 

wychowawcy

 

wychowawcy, nauczyciele

wychowawcy, nauczyciele

 

wychowawcy, nauczyciele

wychowawcy, nauczyciele

 

wychowawcy, rodzice, nauczyciele

wychowawcy, rodzice, nauczyciele, psycholog

 

11.

Poznanie własnej osobowości i praca nad jej kształtowaniem

w oparciu

o podstawowe wartości dobra, piękna i prawdy.

<
Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.