PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

 

PLAN  REALIZACJI  DZIAŁAŃ

SZKOLNEJ  PROFILAKTYKI

 

I. Założenia ogólne

 

            Szkolny program profilaktyki to ogół działań chroniących dzieci i młodzież przed zakłóceniami w rozwoju oraz interwencyjnych w sytuacji pojawiających się zagrożeń. Celem programu jest poprawa sytuacji wychowawczo - opiekuńczej szkoły poprzez skoordynowane działania obejmujące różnorodne podmioty oświatowe, wychowawcze, społeczne oraz środowiska, w których przebywa młody człowiek, a więc rodzinę, szkołę, grupę rówieśniczą.

            Założeniami naczelnymi programu będzie:

1. Dostarczenie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych. Zakładamy, że znajomość konsekwencji podejmowanych działań spowoduje u naszych wychowanków podjęcie racjonalnych wyborów, a co za tym idzie, zmianę postawy.

2. Kształtowanie i wzmacnianie postaw społecznych, zgodnych z powszechnie obowiązującymi normami i zasadami.

3. Uświadomienie i eliminowanie czynników ryzyka. Proponowanie różnorodnych działań o pozytywnym charakterze i angażowanie w nie uczniów w celu zaspokojenia ich potrzeb psychicznych i rozwojowych.

4. Stwarzanie uczniom możliwości należenia do pozytywnych grup rówieśniczych: kół zainteresowań, sportowych, muzycznych.

5. Wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych.

II. Zasoby własne

 

            Nasza szkoła dysponuje dobrą bazą lokalową, zapleczem do uprawiania sportu, nowoczesnym sprzętem komputerowym, dobrze wyposażoną biblioteką, stołówką szkolną. Mamy dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną i poparcie ze strony rodziców

i samorządu lokalnego dla działań profilaktycznych.

            Braki w zasobach: mała liczba osób przeszkolonych w prowadzeniu działań profilaktyczno - wychowawczych.

III. Psychospołeczna diagnoza środowiska szkolnego

 

Diagnozy środowiska szkolnego dokonano poprzez następujące narzędzia badawcze:

  • ankiety dla uczniów
  • wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami,
  • obserwacje zachowania uczniów,
  • analiza zapisów w klasowych zeszytach uwag,
  • analiza frekwencji i ocen w dziennikach lekcyjnych.

Na podstawie analizy wyników diagnozy wyodrębniono problemy i obszary zagrożeń występujące w szkole.

 

IV. Problemy i zagrożenia oraz kierunki podejmowanych działań profilaktycznych i interwencyjnych

 

Lp.

Problemy, zachowania ryzykowne

Działania w wyodrębnionym obszarze zagrożenia ZADANIA

 

Sposoby realizacji działań profilaktycznych

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Brak dyscypliny

i niska kultura języka

i zachowania

w szkole

1. Monitorowanie zachowania się uczniów w szkole i poza szkołą.

2. Wpajanie zasad kultury osobistej, języka i zachowania.

3. Motywowanie uczniów

do posługiwania się piękną polszczyzną na co dzień.

1. Prowadzenie klasowych zeszytów uwag (analiza wpisów do zeszytów na godzinach wychowawczych).

2. Stosowanie punktowego systemu oceny zachowania.

3. Indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami (informowanie o zachowaniu uczniów).

4. Poświęcenie cyklu lekcji wychowawczych na omówienie zasad właściwego zachowania się.

5. Organizowanie szkolnych konkursów literackich, wieczorów poezji.

6. Wyjazdy do kina, teatru, filharmonii.

wychowawcy klas

 

nauczyciele

 

nauczyciele

 

wychowawcy klas

 

nauczyciele

 

nauczyciele

cały rok

 

cały rok

 

na bieżąco

 

w ciągu roku

 

cały rok

 

cały rok

2.

Przemoc i agresja

1. Stała kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów.

2. Stała współpraca z rodzicami w celu przekazywania im wiedzy na temat zagrożeń oraz zapoznawanie ich z działaniami podjętymi w celu wyeliminowania wszelkich aktów przemocy na terenie szkoły.

3. Umiejętne stosowanie kar

i nagród.

4. Tworzenie alternatywnych możliwości kulturalnego spędzania wolnego czasu przez uczniów.

5. Ukazywanie uczniom zagrożeń, jakie niesie przynależność do grupy nieformalnej.

6. Wspieranie uczniów

w pokonywaniu trudności, które przerastają ich możliwości.

7. Zaangażowanie wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły w uświadomienie uczniom problemu i redukcję aktów przemocy i agresji

w szkole.

1. Prowadzenie klasowych zeszytów uwag (analiza wpisów do zeszytów na godzinach wychowawczych).

2. Stosowanie punktowego systemu oceny zachowania.

3. Indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami (informowanie o zachowaniu uczniów).

4. Poświęcenie cyklu lekcji wychowawczych na omówienie zasad właściwego zachowania się.

5. Atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych  chór szkolny, dyskoteki, ogniska, wycieczki, konkursy, wystawy prac uczniów).

6. Eksponowanie właściwych i piętnowanie niewłaściwych postaw uczniów (pochwały, podwyższanie lub obniżanie oceny z zachowania).

7. Systematyczne monitorowanie zachowania uczniów w czasie lekcji, przerw, wycieczek

i zajęć pozalekcyjnych. Współpraca (w razie potrzeby) z Policją i innymi instytucjami

w konkretnych przypadkach zaistnienia przemocy.

8. Systematyczna i ścisła współpraca rodzicami

w celu zapobiegania agresji wśród uczniów

i popadania ich w konflikt z innymi.

9. Pełnienie przez nauczycieli dyżurów w czasie przerw śródlekcyjnych.

10. Wkraczanie w funkcjonowanie grupy, w której dostrzegamy zachowania problemowe.

wychowawcy klas

 

nauczyciele

 

wychowawcy

 

wychowawcy klas

 

nauczyciele, dyrektor szkoły

 

nauczyciele, dyrektor szkoły

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

nauczyciele, dyrektor szkoły

cały rok

 

cały rok

 

na bieżąco

 

w ciągu roku

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

w miarę potrzeb

3.

Palenie papierosów

1. Realizacja tematyki mówiącej o szkodliwości palenia na lekcjach wychowawczych, przyrodzie, biologii.

2. Realizacja dostępnych programów profilaktyki uzależnień.

3. Wykształcenie umiejętności odmawiania, odpierania presji otoczenia i grupy rówieśniczej.

4. Motywowanie nauczycieli do pogłębiania swojej wiedzy

z zakresu profilaktyki i do podejmowania pracy profilaktycznej w szkole.

5. Propagowanie zdrowego stylu życia.

1. Przygotowanie gazetek informacyjnych na temat negatywnego wpływu nikotyny na organizm.

2. Przeprowadzenie cyklu lekcji na temat szkodliwości palenia.

3. Promowanie postaw asertywnych w stosunkach międzyludzkich.

4. Informowanie rodziców istniejących zagrożeniach w środowisku.

5. Zachęcanie uczniów i rodziców do korzystania

z odpowiedniej literatury.

6. Organizowanie spotkań z lekarzem w celu doinformowania uczniów.

7. Realizowanie programu profilaktycznego „Trzymaj formę”, „Czyste powietrze wokół nas”

- poznanie zasad zdrowego żywienia i zbilansowanej diety

- organizacja Dnia Sportu

- rozszerzenie na terenie szkoły oferty zajęć sportowych

- organizacja wycieczek turystyczno - krajoznawczych

- pobudzanie zainteresowań uczniów sprawami zdrowia.

nauczyciele biologii, przyrody

nauczyciele

 

nauczyciele

 

nauczyciele

 

nauczyciele

 

nauczyciele

 

 

cały rok

 

w ciągu roku

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

4.

Picie alkoholu

1. Przeprowadzenie cyklu zajęć mówiących o szkodliwości picia alkoholu.

2. Realizacja dostępnych programów profilaktyki uzależnień.

3. Wykształcenie umiejętności odmawiania, odpierania presji otoczenia i grupy rówieśniczej.

4. Otoczenie opieką uczniów

z rodzin patologicznych.

5. Otoczenie opieką uczniów łatwo ulegających złym wpływom.

 

6. Współdziałanie

z Kościołem w zapobieganiu patologii społecznej.

7. Zachęcanie rodziców do korzystania z porad i pomocy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łańcucie uczniów mających trudności dydaktyczno - wychowawczych.

1. Promowanie postaw asertywnych

w stosunkach międzyludzkich.

2. Kontrolowanie zachowania uczniów podczas dyskotek, wycieczek.

3. Atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych (przedmiotowe kółka zainteresowań, zajęcia świetlicowe, zajęcia na siłowni, chór szkolny, dyskoteki, ogniska, wycieczki, konkursy, wystawy prac uczniów).

4. Zacieśnianie współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w zakresie organizowania spotkań, zajęć pozalekcyjnych.

nauczyciele

 

nauczyciele

 

nauczyciele, dyrektor szkoły

 

nauczyciele, dyrektor szkoły

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

 

 

cały rok

5.

Brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne, wagary.

1. Tworzenie różnorodnej

i atrakcyjnej oferty edukacyjnej, stosownie odpowiednich do możliwości uczniów kryteriów wymagań

i ocen, tak, aby proces edukacyjny umożliwił odniesienie sukcesu każdemu uczniowi.

2. W przypadku niepowodzeń szkolnych udzielenie uczniowi wsparcia.

3. Indywidualizacja procesu nauczania.

4. Odnoszenie się do ucznia

z szacunkiem.

5. Mobilizowanie zespołów klasowych, umożliwienie uczniom słabym poprawy wyników w nauce.

6. Stworzenie uczniom zdolnym możliwości sprawdzenia poziomu swojej wiedzy poprzez udział

w konkursach.

7. Stała praca nad pozytywnym stosunkiem uczniów i rodziców do szkoły.

1. Stosowanie aktywizujących metod nauczania, wykorzystanie multimedialnych środków dydaktycznych.

2. Stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych.

3. Zorganizowanie w klasach pomocy koleżeńskiej uczniom słabym.

4. Zorganizowanie zespołów wyrównawczych, praca z uczniem zdolnym.

5. Organizowanie szkolnych konkursów wiedzy.

6. Eksponowanie na terenie szkoły osiągnięć

i zasług uczniów w różnych dziedzinach.

7. Nagradzanie uczniów osiągających najlepsze wyniki (nagrody książkowe, pochwały, prezentacja wyników i prac na gazetce szkolnej).

8. Przygotowywanie uczniów do udziału

w konkursach interdyscyplinarnych, recytatorskich, sportowych i innych na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

9. Kontrola obecności uczniów na lekcjach, informowanie rodziców o godzinach nieusprawiedliwionych lub pojedynczych nieobecnościach.

10. Zapoznanie uczniów i rodziców

z konsekwencjami wysokiej absencji na zajęciach wynikających ze statutu szkoły i ustawy o systemie oświaty

11. Kształtowanie umiejętności planowania

i organizowania pracy w krótkim i długim przedziale czasowym.

nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

wychowawcy

 

nauczyciele

 

nauczyciele

nauczyciele

 

nauczyciele, dyrektor szkoły

 

nauczyciele

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

nauczyciele wychowawcy klas

cały rok

 

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

cały rok

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

6.

Uzależnienie

od telewizji, komputera.

1. Stwarzanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

2. Edukacja w zakresie uświadomienia negatywnego wpływu telewizji i komputera na zdrowie i rozwój młodego człowieka.

3. Przegląd i aktualizacja programów chroniących uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie.

1. Atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych ( przedmiotowe kółka zainteresowań, zajęcia świetlicowe, zajęcia na siłowni,  chór szkolny, dyskoteki, ogniska, wycieczki, konkursy, wystawy prac uczniów).

2. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czarnej zakresie organizowania zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży; uczestniczenie w imprezach artystycznych na terenie gminy.

3. Kształcenie na lekcjach wychowawczych umiejętności właściwego dobierania programów telewizyjnych do wieku i potrzeb ucznia.

nauczyciele

 

 

 

 

nauczyciele, dyrektor szkoły

 

 

wychowawcy

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

7.

Problemy zdrowotne uczniów.

1. Promocja zdrowego stylu życia i aktywnych form wypoczynku.

2. Wyposażenie uczniów

w wiedzę na temat likwidowania lub minimalizowania zagrożeń dla zdrowia człowieka.

1. Zajęcia na siłowni.

 

 

2. Zajęcia edukacyjne na temat racjonalnego odżywiania się właściwego ubierania się, planowania wypoczynku, zachowania w sytuacjach niebezpiecznych, zapobiegania chorobom, wypadkom.

3. Konkursy, przedstawienia, wystawy, gazetki

o tematyce prozdrowotnej.

4. Uczestnictwo w programie „Mały mistrz”, Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”.

nauczyciel

wych. fiz.,

nauczyciele biologii, przyrody, wychowawcy

 

 

nauczyciele

cały rok

 

 

w ciągu roku

 

 

 

 

cały rok

8.

Ubóstwo materialne rodzin spowodowane bezrobociem.

1. Otoczenie opieką dzieci

z ubogich rodzin. Zaspokajanie ich potrzeb materialnych

i bytowych.

1. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnej w celu zapewnienia uczniom bezpłatnego dożywiania i zaopatrzenia ich

w wyprawki szkolne.

2. Zakup do biblioteki szkolnej podręczników

i pomocy, z których będą mogły korzystać dzieci

z rodzin ubogich.

3. Nawiązywanie współpracy z prywatnymi firmami w celu zorganizowania dofinansowania wyjazdów do kina, teatru uczniom z rodzin ubogich.

wychowawcy, dyrektor szkoły

 

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele, dyrektor szkoły

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

9.

Wypadki

w drodze do szkoły i do domu.

1. Wykształcenie wśród uczniów umiejętności bezpiecznego korzystania

z dróg publicznych.

2. Unikanie wypadków na drodze.

1. Spotkanie z policjantem na temat zachowania na drodze.

2. Przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową i motorowerową.

3. Przeprowadzenie cyklu godzin wychowawczych na temat bezpieczeństwa.

4. Wykształcenie wśród uczniów nawyku dbania

o bezpieczeństwo własne i innych na terenie szkoły

i poza nią.

5. Monitorowanie wyjść uczniów poza teren szkoły w czasie zajęć lekcyjnych – konsekwentne rozliczanie bieżącej ocenie z zachowania.

6. Konkursy, gazetki informacyjne.

nauczyciele

 

nauczyciel techniki

wychowawcy

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele

w ciągu roku

 

w ciągu roku

 

w ciągu roku

 

cały rok

 

 

10.

Kradzieże

1. Wykształcenie wśród uczniów odpowiedzialności za cudze dobro.

2. Poszanowanie własności innych.

3. Piętnowanie wszystkich przypadków kradzieży.

1. Przeprowadzenie kilku godzin wychowawczych na temat poszanowania cudzej własności.

2. Spotkanie z policjantem w celu poznania sposobów ustrzeżenia się przed kradzieżą.

3. Współpraca z GOPS w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych uczniów

z rodzin ubogich.

4. Monitorowanie zachowania uczniów

w czasie lekcji, przerw, wycieczek i zajęć pozalekcyjnych. Współpraca (w razie potrzeby)

z Policją i innymi instytucjami w konkretnych przypadkach dopuszczenia się przez uczniów poważnej kradzieży.

wychowawcy

 

nauczyciele

 

wychowawcy, dyrektor szkoły

 

nauczyciele, dyrektor szkoły

w ciągu roku

 

w ciągu roku

 

cały rok

 

 

cały rok

11.

Używanie środków psychotropowych

1. Zdobycie przez uczniów wiedzy o konsekwencjach zażywania środków odurzających.

2. Wykształcenia umiejętności odpierania presji otoczenia

i grupy rówieśniczej.

3. Współdziałanie z Kościołem

w zapobiegania patologii społecznej.

4. Zachęcanie rodziców do korzystania z porad i pomocy Poradni Psychologiczno - pedagogicznej w Łańcucie uczniów mających trudności dydaktyczno -wychowawczych.

1. Przygotowanie gazetek informacyjnych na temat negatywnego wpływu używek na organizm.

2. Przeprowadzenie cyklu lekcji na temat szkodliwości używania środków psychotropowych.

3. Promowanie postaw asertywnych w stosunkach międzyludzkich.

Realizacja dostępnych programów profilaktyki uzależnień.

4. Atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych (przedmiotowe kółka zainteresowań, zajęcia na świetlicy, zajęcia na siłowni, chór szkolny, dyskoteki, ogniska, wycieczki, konkursy, wystawy prac uczniów).

nauczyciele biologii, przyrody

wychowawcy

 

nauczyciele

 

 

 

nauczyciele, dyrektor szkoły

cały rok

 

w ciągu roku

 

cały rok

 

 

 

cały rok

12.

Brak szacunku dla osób starszych.

1. Kształtowanie postawy życzliwości i zrozumienia dla osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych.

1. Podkreślanie na lekcjach dużej wartości rodzin wielopokoleniowych. Uświadamianie uczniom, jak wiele mogą się nauczyć od dziadków i pradziadków.

2. Zorganizowanie pomocy dla osób starszych, chorych, samotnych (np. odśnieżanie, pomoc

w zakupach itp.)

3. Organizowanie spotkań z osobami w starszym wieku oraz dla seniorów.

nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele

cały rok

 

 

cały rok

 

 

cały rok

13.

Patriotyzm

na co dzień.

1. Uwrażliwienie uczniów na współczesne problemy społeczno - gospodarcze

i polityczne.

1. Prowadzenie cyklu lekcji dotyczących patriotyzmu.

2. Ukazywanie pozytywnych wzorców osobowych.

3. Organizowanie wycieczek śladami przeszłości.

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

cały rok

cały rok

cały rok

14.

Znajomość praw człowieka, obywatela, ucznia, dziecka.

1. Zapoznanie uczniów

z podstawowymi aktami prawnymi i dokumentami określającymi prawa człowieka, obywatela, ucznia i dziecka.

1. Popularyzacja wiedzy nt. praw człowieka, dziecka, obywatela i ucznia.

 

2. Podejmowanie działań związanych z integracją najmłodszych i nowych uczniów w szkole.

naucz. wiedzy

o społeczeństwie, historii

wychowawcy

cały rok

 

 

 

V. Zadania dla rodziców

 

1. Aktywny udział w spotkaniach profilaktycznych celem wypracowania wspólnych działań.

2. Profilaktyka domowa - przestrzeganie norm zachowań przez rodziców, przekazywanie ich dzieciom i egzekwowanie.

3. Udział w wywiadówkach i dniach otwartych w szkole.

4. Usprawiedliwianie w terminie (tydzień) nieobecności w szkole.

5. Zainteresowanie się nauką dziecka, bieżąca kontrola pracy domowej i pomoc w jej odrabianiu.

6. Ponoszenie odpowiedzialności za zniszczenia dokonane przez ich dzieci. Drobne remonty i naprawy.

7. Pomoc w organizacji dyskotek i imprez szkolnych.

8. Dbałość o higienę osobistą i wygląd dziecka w szkole.

 

VI. Przewidywane efekty podjętych działań profilaktycznych.

 

1. Wszyscy w szkole przestrzegają kultury słowa.

2. Uczniowie są zdyscyplinowani i obowiązkowi.

3. Zmniejsza się w widoczny sposób wskaźnik występowania agresji i przemocy, coraz więcej uczniów radzi sobie ze stresem oraz innymi trudnymi sytuacjami.

4. Dzięki atmosferze wytworzonej w szkole uczniowie klas pierwszych i nowi szybko adaptują się w nowym środowisku.

5. Uczniowie wiedzą, do kogo mają się zwrócić w sytuacji zagrożenia ze strony innych.

6. Uczniowie i rodzice nie aprobują agresji i skutecznie przeciwdziałają jej występowaniu w szkole.

7. Uczniowie są wyposażeni w wiedzę o szkodliwości palenia papierosów, żaden z nich nie sięga po nikotynę. Potrafią skutecznie odmawiać (asertywność).

8. Uczniowie są wyposażeni w wiedzę o szkodliwości picia alkoholu, żaden z nich nie sięga po używkę. Potrafią skutecznie odmawiać (asertywność).

9. Wzrosła motywacja uczniów do nauki. Uczniowie chętnie biorą udział w różnych konkursach i zawodach. Stopniowo poprawia się aktywność i samorządność uczniów.

10. Coraz więcej uczniów uprawia różne dyscypliny sportowe. Idą za tym sukcesy w lokalnych rozgrywkach i zawodach.

11. Coraz mniej czasu uczniowie spędzają przed telewizorem, komputerem wybierając inne formy, które oferuje im szkoła we współpracy z instytucjami lokalnymi.

12. Uczniowie wiedzą jak rozsądnie korzystać z oferty programów telewizyjnych.

13. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w promocji zdrowego stylu życia.

14. Potrafią sami dokonywać dobrych wyborów i podejmować działania w celu ochrony zdrowia  własnego i innych.

15. W szkole zmniejsza się liczba uczniów głodnych lub niewłaściwie odżywiających się.

16. W bibliotece szkolnej znajdują się podręczniki, z których będą mogli korzystać uczniowie z rodzin biednych.

17. Uczniowie otrzymują dofinansowanie wycieczek, bezpłatne dożywianie, przybory szkolne, ubrania buty, podręczniki.

18. Uczniowie wiedzą, jak zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo w drodze do szkoły oraz jak zachować się w razie wypadku.

19. Uczniowie nie dopuszczają się przywłaszczenia cudzych rzeczy, nie wchodzą w kolizję z prawem.

20. Uczniowie i rodzice nie aprobują zjawiska kradzieży i skutecznie przeciwdziałają jej występowaniu w szkole.

21. Uczniowie nie sięgają po środki odurzające, znają ich negatywny wpływ na organizm człowieka. Potrafią skutecznie odmawiać (asertywność).

22. Osoby starsze, chore i samotne czują się bezpiecznie, młodzież pomaga im.

23. Właściwe postawy nauczycieli - wychowawców wpływają na właściwą postawę uczniów i dążenie ich do bycia lepszym, wolnym od przemocy, agresji, nałogów.

24. Rodzice chętnie uczestniczą w oferowanych im programach, warsztatach. Stosują zasady profilaktyki domowej. Coraz więcej rodziców jest przekonanych, że profilaktyka i współdziałanie rodziców, uczniów i szkoły jest drogą do zapobiegania kryzysom i patologiom w rodzinie.

 25. Uczniowie dbają o higienę osobistą.

26. Uczniowie okazują sobie wzajemny szacunek.

 

VII. Ewaluacja.

 

1. Po trzech latach całościowa ewaluacja.

 

Metody: obserwacja, analiza dokumentów szkoły, osiągnięć uczniów, wywiady, ankiety, sondaże i inne.

 

 

Uaktualnienie przeprowadzono 20.09.2014 r.

 

 

 

 

Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.